Regionalplan kompetanse

Rogaland fylkeskommune skal lage en regionalplan for kompetanse. Planen skal bidra til samarbeid mellom utdanningstilbydere, næringsliv og arbeidsliv i regionen. Bærekraft, inkludering, integrering og livslang læring er viktige stikkord. 

Bakgrunn for planen

Regionreformen og nasjonal kompetansepolitisk strategi sier at fylkeskommunen skal ha et større ansvar for kompetansepolitikk og en sterkere rolle i kompetanseplanleggingen. Strategien har som mål å "bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet."

Se nasjonal kompetansepolitisk strategi på Regjeringens nettside.

Hva skal fylkeskommunen gjøre?

Fylkeskommunen skal gjennom sin rolle som samfunnsutvikler vise vei og koordinere den offentlige innsatsen i dette arbeidet. Fylkeskommunens oppgaver er blant annet knyttet til

 • kompetansereformen "Lære hele livet"
 • karriereveiledning
 • å samkjøre arbeidsmarkedet og utdanningssektoren
 • å kvalifisere innvandrere  

En regional kompetanseplan vil være et utgangspunkt for dette arbeidet.

Framdrift i prosjektet

Fylkeskommunen har laget forslag til et planprogram som skal legge føringer for det videre arbeidet. Planprogrammet ble vedtatt av fylkesutvalget (FU) 8. juni 2022.

I perioden september–desember 2022 ble det gjennomført eksterne møter for medvirkning. 

Regionalplan for kompetanse ble sendt ut på høring februar 2024, slik at ferdig plan kan vedtas av Fylkestinget i juni 2024.

Prosjektgruppen som skal utarbeide planen består av prosjektleder Jone Kristian Sunde, Catrine Utne Pettersen, Lasse Eide, Heidi Skifjell og Kari Jøsendal.

Innspillsmøte med Kompetanseforum Rogaland

I Stavanger samlet Kompetanseforum Rogaland seg for å gi innspill til regionalplan kompetanse. Både fylkesdirektør, Gunn Claire Westad, og fylkesordfører og leder av forumet, Ole Ueland, var med på møtet.

Foto: Kompetanseforum Rogaland - Klikk for stort bilde
11.03.2024 12.00

Inviterte Fritidsakademiet til møte

Fritidsakademiet gav innspill til regionalplan kompetanse og handlingsprogrammet.

06.03.2024 09.00

Møte med Kompetanseforum Haugaland

Prosjektleder Jone Kristian Sunde møtte Kompetanseforum Haugaland. Her gav de sine innspill til regionalplan kompetanse. Møtet ble arrangert hos Høgskulen på Vestland sine lokaler.

Foto: Kompetanseforum Haugaland - Klikk for stort bildeMøtet ble arrangert i Haugesund.
05.03.2024 09.00

Arrangerte digital høringskonferanse

Planen, sammen med handlingsprogrammet, ble sendt ut på høring den 19. februar. Høringskonferansen for planen ble sendt fra studio samme uke. Konferansen ble introdusert av seksjonssjef for regional kompetanse, Lasse Eide, og lagt frem av prosjektleder, Jone Kristian Sunde.

Se høringskonferansen i reprise her.

Foto: Jone Kristian Sunde og Lasse Eide - Klikk for stort bildeProsjektleder Jone Kristian Sunde sammen med seksjonssjef for regional kompetanse, Lasse Eide.
24.02.2024 09.00

Kompetanseforum Rogaland

Kompetanseforum Rogaland er en overordnet referansegruppe for planarbeidet. Seinere skal den også iverksette, evaluere og videreutvikle kompetanseplanen for Rogaland.

Kompetanseforum Rogaland har åtte deltakere med faste medlemmer:

 • Universitetet i Stavanger
 • Høgskulen på Vestlandet
 • NAV Rogaland
 • NHO Rogaland
 • LO Rogaland
 • KS Rogaland
 • Statsforvaltaren
 • Rogaland fylkeskommune

Les mer om Kompetanseforum Rogaland

Kunnskapsgrunnlag

Se kunnskapsgrunnlaget for regional kompetanseplan (PDF, 16 MB)