Regionalplan for kompetanse på fem minutter

1 Mål

Hva vi har vektlagt i planen

For at arbeidslivets behov for kompetanse og for at arbeidstakeres kompetanse skal stemme overens må vi ha forpliktende samarbeid mellom privat næringsliv, offentlig sektor og utdanningsinstitusjonene. 

I Regionalplan kompetanse har vi vektlagt kompetansegap, hurtig omstilling av virksomheter og rekvalifisering av arbeidsstyrken, samt mobilisering av voksne som står utenfor arbeidsmarkedet for å nå dette målet.

Hovedmålet er å sikre samsvar mellom arbeidslivets kompetansebehov og arbeidsstyrkens kompetanse. Dette innebærer etablering av forpliktende samarbeid mellom privat næringsliv, offentlig sektor og utdanningsinstitusjonene. 

Vi har også konkrete delmål som inkluderer kartlegging av kompetansegap, hurtig omstilling av virksomheter og rekvalifisering av arbeidsstyrken, samt mobilisering av voksne som står utenfor arbeidsmarkedet.

Hvordan skal vi nå målet?

Kompetanseforum Rogaland er en samarbeidsarena på fylkesnivå som vil spille en viktig rolle i å forme og iverksette regional kompetansepolitikk. Rogaland fylkeskommune er eier og pådriver av Rogaland Kompetanseforum.

Forumets sammensetning er bred og inkluderer likestilte representanter fra ulike nøkkelorganisasjoner:

  • Kommunenes Sentralforbund (KS) Rogaland
  • NAV Rogaland
  • Landsorganisasjonen (LO) Rogaland
  • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Rogaland
  • Universitetet i Stavanger (UIS)
  • Høyskolen Vestlandet (HVL)
  • Statsforvalteren Rogaland
  • Rogaland fylkeskommune (RFK)