Regionalplan for kompetanse på fem minutter

3 Plantema og fokusområder

Plantema og fokusområder

Kompetansegap

Regionalplan for kompetanse skal bidra til å dekke kompetansegapet i Rogaland. Kompetansereformen peker på et økende kompetansegap i Norge (Kunnskapsdepartementet, 2020). 

Kompetansegap er definert som forskjellen mellom kompetansen arbeidslivet trenger, og den kompetansen arbeidstakerne har. Et økende kompetansegap har store konsekvenser på individ- og samfunnsnivå. På individnivå kan konsekvensene være lav mestringsfølelse, økt arbeidsbyrde eller utenforskap. På samfunnsnivå vil kompetansegapet redusere produktiviteten, svekke den internasjonale konkurranseevnen og øke byrden på velferdsstaten.

Omstilling og rekvalifisering

Regionalplan for kompetanse skal bidra til nødvendig omstilling og rekvalifisering i Rogaland. Arbeidsmarkedet forandrer seg raskt, noe som betyr at bedrifter må gjøre store endringer i måten de opererer på. Det er også viktig å sørge for at folk kan få oppdatert og supplert kompetanse for å møte endringene på arbeidsmarkedet.

Mobilisering av arbeidskraftressursen

Regionalplan for kompetanse skal bidra til at flere kommer i jobb og utdanning i Rogaland. Mange i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. Ifølge statistikk fra Nav stod 659 000 personer mellom 20-66 år (19,7% i aldersgruppen) utenfor arbeid og utdanning i Norge i 2022. Tallene er urovekkende ettersom behovet for arbeidskraft øker.