Regionalplan for grønn industri

For å bidra til at utviklingen av grønn industri skjer med et regionalt perspektiv og balanseres mot andre interesser og viktige samfunnsmål, har Rogaland fylkeskommune laget en regionalplan for grønn industri for areal- og kraftkrevende næring.

Hensikten med planarbeidet

Utvikling av regionale planer er et sentralt verktøy for fylkeskommunens arbeidet med samfunnsutvikling. Regionale planer er førende for videre strategisk utvikling og planlegging på statlig, regionalt og kommunalt nivå. Regionale planer skal følge prosess og krav til medvirkning og høring etter plan- og bygningsloven. Endelig vedtak av regional plan skjer i fylkestinget.

Høsten 2021 startet arbeidet med regionalplan for grønn industri opp. Bakteppet er det nasjonale målet om å kutte klimagassutslippene med 55 prosent, samt Parisavtalen hvor Norge har forpliktet seg til en ambisjon om å begrense den globale oppvarmingen til 2°C, og helst ikke mer enn 1,5°C. Dette er en omstilling til et lavutslippssamfunn som vil kreve dyptgripende endringer. Dette kan åpne store muligheter for Rogaland. Fylket har gode forutsetninger for å ta en viktig rolle i det grønne skiftet, med en driftig befolkning, et innovativt næringsliv, fornybar kraft og en velutviklet industriell infrastruktur. Rogaland har behov for omstilling og nye arbeidsplasser i årene som kommer.

Samtidig er det fare for at grønn industri, som for eksempel datasenter, batterifabrikker og oppdrettsanlegg på land, vil kunne komme i konflikt med andre samfunnsinteresser som landbruk, natur- og friluftsliv og reiseliv. Regionalplan for grønn industri skal bidra til at utviklingen av nye grønne næringer skjer med et regionalt perspektiv og balanseres mot andre interesser og viktige samfunnsmål.

Dokumenter

Rapporter og utredninger

Mandat for Rogaland kraftforum

Rogaland kraftforum skal bidra til bærekraftig areal- og kraftsystemutvikling gjennom regionalt samarbeid og forbedret dialog på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.

Les mandat for Rogaland kraftforum

Møter og workshops

Du kan kontakte Ola Saua Førland for å få tilsendt presentasjoner og møtereferater.