Mandat for Rogaland Kraftforum

Bakgrunn

Det grønne skiftet og elektrifiseringen av samfunnet har ført til en kraftig vekst i forespørsler om nettilknytning og et taktskifte i nettutbyggingen. Overgangen til lavutslippssamfunn åpner også for store muligheter for omstilling av næringslivet og nye arbeidsplasser. Offentlig planlegging skal legge til rette for bærekraftig vekst og utvikling. Samtidig er ansvar og myndighet innenfor arealforvaltning- og kraftsystemutviklingen fordelt på ulike forvaltningsnivåer og sektorer.

Det er derfor et stort behov for samhandling og dialog. Rogaland kraftforum tar sikte på å være en arena for en formalisert dialog og informasjonsutveksling mellom de kommunale og statlig planmyndigheter og regional- og statlige aktørene med ansvar for utvikling av kraftsystemet på regionalt nivå, sammen med nettselskapene og kommunene.

Formål

Rogaland kraftforum skal bidra til bærekraftig areal- og kraftsystemutvikling gjennom regionalt samarbeid og forbedret dialog på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.

Delmål

 • Bidra til bedre og mer effektive prosesser knyttet til videreutvikling av kraftsystemet.
 • Lette tilgangen til informasjon og gjøre det enklere å få oversikt over konkrete planer, synspunkter og interessemotsetninger, og dermed lette planleggingsarbeidet.
 • Identifisere så tidlig som mulig områder med potensial for konflikt.
 • Bidra til å forenkle arbeidet med regional planlegging også for statlige aktører og gi innspill til de utredningsansvarlige nettselskapenes arbeid med kraftsystemutredninger
 • Bidra til samordnet innspill fra kommunesektoren i Rogaland til strategisk beslutning om kraftsystemet.

Oppgaver

 • Gi oversikt over pågående plan- og beslutningsprosesser av felles interesse
 • Gjensidig orientering om viktig pågående prosesser/saker
 • Følge konsesjonsprosessen for energisaker etter mønster fra regionalt planforum
 • Drøfte ulike sider ved aktuelle plan- og konsesjonssaker i regionen

Organisering

Deltakere/medlemmer

 • NVE
 • Statnett
 • Statsforvalteren
 • Representanter fra Rogaland fylkeskommune
 • Representanter fra 5 kommuner fra henholdsvis Ryfylke, Haugalandet, Dalane og Nord-Jæren og Jæren
 • Nettselskaper med ansvar for regionalnettet (Lnett, Fagne, Enida og Saudefaldene)

Forumet skal ha faste deltakerne som representerer sin organisasjon, samt faste vararepresentanter for disse. Andre energiselskap, næringsaktører, berørte kommuner og statlige aktører inviteres til å delta ved behov.

Møtehyppighet

Det legges opp til ett til to møter i året, med mulighet for ekstramøter ved behov.

Sekretariat

Rogaland fylkeskommune har sekretariatsfunksjon. Det kan etableres en tverretatlig arbeidsgruppe som forbereder innhold til møtene.

Tema og saksliste

Tema for møtene avklares fortløpende og tas opp til diskusjon i møtene. Alle deltakere/medlemmer kan melde inn tema for diskusjon og bidra med innhold. Fylkeskommunen sender ut saksliste minst en uke før møtene avholdes.