Samferdselsstrategi for Rogaland 2022-2033

 1. 1 Innledning
 2. 2 Grunnlag for samferdselsstrategi
 3. 3 Fylkeskommunens rolle som samferdselsaktør
  1. 3.1 Ansvar og arbeidsoppgaver
  2. 3.2 Regional areal- og transportplanlegging
 4. 4 Områdekategorier for arbeidet med samferdsel
 5. 5 Økonomiske rammebetingelser
 6. 6 Status, utviklingstrekk og utfordringer
  1. 6.1 Befolkningsutvikling i Rogaland
  2. 6.2 Næringsutvikling og næringstransport
  3. 6.3 Transportmåter og reisevaner
   1. 6.3.1 Reisemiddelfordeling i Rogaland
   2. 6.3.2 Personbiltransport
   3. 6.3.3 Gåing
   4. 6.3.4 Sykling
   5. 6.3.5 Kollektivtransport - reisevaner
   6. 6.3.6 Hurtigbåt- og ferje
  4. 6.4 Kollektivtransport - trender og tendenser
  5. 6.5 Klima, naturmangfold og kulturmiljøer
   1. 6.5.1 Reduserte klimagassutslipp
   2. 6.5.2 Naturmangfold, jordvern og vern av kulturmiljø
   3. 6.5.3 Klimatilpasning
  6. 6.6 Trafikksikkerhet
  7. 6.7 Fylkesvegnettet
   1. 6.7.1 Drift og vedlikehold
   2. 6.7.2 Investeringer på fylkesvegnettet
   3. 6.7.3 Strekningsanalyse av fylkesvegnettet
 7. 7 Målsettinger
  1. 7.1 Økonomisk bærekraftige løsninger som ivaretar morgendagens behov
  2. 7.2 Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø
  3. 7.3 Tilrettelegge for fremtidens transport
  4. 7.4 Trafikksikker transport for alle
 8. 8 Hvordan vi skal nå målene
  1. 8.1 Strategi for drift, vedlikehold og investering på fylkesvegnettet
  2. 8.2 Strategi for finansiering
  3. 8.3 Strategi for klima og utslippsreduksjon
  4. 8.4 Strategi for kollektivtransport og mobilitet
  5. 8.5 Strategi for næringstransport
  6. 8.6 Strategi for endret reisemiddelfordeling
  7. 8.7 Strategi for innovasjon og teknologi
 9. 9 Referanser
 10. 10 Vedlegg

9 Referanser

 

Bayer, S. B. (2018). RVU Dalane 2017. Reisevaneundersøkelse for Dalane 2017. Hentet fra NORCE: http://hdl.handle.net/11250/2631069

Bayer, S. B. (2018). RVU Haugalandet 2017. Reisevaneundersøkelse for Haugalandet 2017. Hentet fra NORCE vitenarkiv: http://hdl.handle.net/11250/2631072

Blomgren, A., Fjelldal, Ø., & Quale, C. (2020). Næringslivets perspektivmelding for Rogaland 2019. Hentet fra NORCE vitenarkiv: http://hdl.handle.net/11250/2622198

DNV GL. (2020). SAMMENDRAGSRAPPORT - Merkostnader som følge av lav- og nullutslippsløsninger i fylkeskommunale ferjesamband. Oslo: Samferdselsdepartementet. Hentet 06 10, 2021 fra https://www.regjeringen.no/contentassets/7e9e2220540a4ecd8bf335c0e6dbfc60/dnv-gl-sammendragsrapport.pdf

Handberg, N. Ø., Hagman, R., Brunvoll, A., Ørving, T., Dombu, S. V., & Ulstein, H. (2019). Kostnader ved overgang til fossilfri kollektivtransport, Menon publikasjon 4/20219. Oslo: Menon Economics. Hentet fra https://www.menon.no/wp-content/uploads/2019-4-Kostnader-ved-overgang-til-fossilfri-kollektivtransport-1.pdf

Hillnhütter, H. (2018, 12 18). Kollektivtransport & mobilitet til fots. Hentet 09 29, 2021 fra https://www.moviatrafik.dk/media/6804/kollektiv-transport-og-mobilitet-til-fods-v-helge-hillnhuetter.pdf

Litman, T. (2021, September 1). Evaluating Accessibility for Transport Planning. Hentet fra Victorian Transport Policy Institute: vtpi.org/index.php

Lovdata. (2015, 01 01). Lovdata.no. FOR-2014-12-10-1566 Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse tunneler på fylkesvegnettet og kommunalt vegnett i Oslo (tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg m.m.). Hentet fra Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse tunneler på fylkesvegnettet og kommunalt vegnett i Olso (tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg m.m.): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-10-1566

Samferdselsdepartementet. (2021). Handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser innen transportsektoren. Oslo: Samferdselsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/3d6b7057d6eb4e50a97c9f8d2eb50896/handlingsplan-for-fossilfrie-anleggsplasser-innen-transportsektoren..pdf

SSB. (2020). Tabell 11713: Fylkesfordelte nasjonalregnskap, etter næring (F) 2008-2018. Hentet fra Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/statbank/table/11713/

Statens vegvesen. (2020). Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2019. Hentet fra vegvesen.no: https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/nasjonal-transportplan/reisevaner/reisevaner-2019/

Sundfjord, Ø., Bayer, B. S., & Nordtveit, I. (2018). Godstransport i Rogaland. Asplan Viak.