Samferdselsstrategi for Rogaland 2022-2033

 1. 1 Innledning
 2. 2 Grunnlag for samferdselsstrategi
 3. 3 Fylkeskommunens rolle som samferdselsaktør
  1. 3.1 Ansvar og arbeidsoppgaver
  2. 3.2 Regional areal- og transportplanlegging
 4. 4 Områdekategorier for arbeidet med samferdsel
 5. 5 Økonomiske rammebetingelser
 6. 6 Status, utviklingstrekk og utfordringer
  1. 6.1 Befolkningsutvikling i Rogaland
  2. 6.2 Næringsutvikling og næringstransport
  3. 6.3 Transportmåter og reisevaner
   1. 6.3.1 Reisemiddelfordeling i Rogaland
   2. 6.3.2 Personbiltransport
   3. 6.3.3 Gåing
   4. 6.3.4 Sykling
   5. 6.3.5 Kollektivtransport - reisevaner
   6. 6.3.6 Hurtigbåt- og ferje
  4. 6.4 Kollektivtransport - trender og tendenser
  5. 6.5 Klima, naturmangfold og kulturmiljøer
   1. 6.5.1 Reduserte klimagassutslipp
   2. 6.5.2 Naturmangfold, jordvern og vern av kulturmiljø
   3. 6.5.3 Klimatilpasning
  6. 6.6 Trafikksikkerhet
  7. 6.7 Fylkesvegnettet
   1. 6.7.1 Drift og vedlikehold
   2. 6.7.2 Investeringer på fylkesvegnettet
   3. 6.7.3 Strekningsanalyse av fylkesvegnettet
 7. 7 Målsettinger
  1. 7.1 Økonomisk bærekraftige løsninger som ivaretar morgendagens behov
  2. 7.2 Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø
  3. 7.3 Tilrettelegge for fremtidens transport
  4. 7.4 Trafikksikker transport for alle
 8. 8 Hvordan vi skal nå målene
  1. 8.1 Strategi for drift, vedlikehold og investering på fylkesvegnettet
  2. 8.2 Strategi for finansiering
  3. 8.3 Strategi for klima og utslippsreduksjon
  4. 8.4 Strategi for kollektivtransport og mobilitet
  5. 8.5 Strategi for næringstransport
  6. 8.6 Strategi for endret reisemiddelfordeling
  7. 8.7 Strategi for innovasjon og teknologi
 9. 9 Referanser
 10. 10 Vedlegg

7 Målsettinger

Med bakgrunn i Utviklingsplan for Rogaland og de målsettingene som er presentert der, er hovedmålet for arbeidet med samferdsel å utvikle en bærekraftig samferdselssektor i Rogaland. Det er videre utarbeidet fire prioriterte satsningsområder. Disse er knyttet til målsetningene som er presentert i Utviklingsplan for Rogaland, men tar også opp i seg samferdselsspesifikke utfordringer som er blitt identifisert gjennom arbeidet med strategien.

7.1 Økonomisk bærekraftige løsninger som ivaretar morgendagens behov

Det har de siste årene vært høye investeringer innen samferdsel. Økonomiske utsikter og behovet for at fylkeskommunen har en sunn økonomi, gjør at det i årene som kommer sannsynligvis vil være mindre handlingsrom. Gjennom følgende målsetninger skal det arbeides for å få mest mulig samferdsel for pengene: 

 • Dagens vegnett skal være utnyttet på best mulig måte.
 • Rogaland skal ha et helhetlig transportsystem, med rett standard på rett sted. 
 • Rogaland fylkeskommune skal ha høy gjennomføringsevne og effektiv oppgavehåndtering internt og i samarbeid med andre aktører
 • Rogaland fylkeskommune skal ha godt datagrunnlag, statistikk og prognoser som gir kunnskapsbaserte vurderinger og beslutninger som ivaretar morgendagens behov

7.2 Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø

Klimakrisen angår arbeidet med samferdsel, også i Rogaland. Både fordi klimagassutslipp fra transportsektoren må reduseres og fordi det er nødvendig å sikre at samferdselsinfrastrukturen tåler fremtidens klima. I Rogaland er det blant annet ventet at klimaendringene gir flere skredhendelser langs fylkesvegnettet. Følgende målsettinger er satt for arbeidet med klimaomstilling og livskraftig naturmiljø innen samferdsel:   

 • Transportinfrastrukturen skal tåle fremtidens (mer ekstreme) klima.
 • Klimagassutslipp skal reduseres i samsvar med Parisavtalen.
 • Hensynet til landbruksjord, kulturmiljø, naturressurser, naturmiljøer og naturmangfold skal ivaretas i arbeidet med samferdsel.

7.3 Tilrettelegge for fremtidens transport

Å tilrettelegge for framtidens transport handler om at transportsystemet skal være tilpasset behovene til fremtidens befolkning og bygge opp under fylkeskommunens målsetting om attraktive lokalsamfunn, tettsteder og byer. Samtidig handler det om at Rogaland skal styrke sin konkurransedyktighet og vektlegging av næringslivets transportbehov.

 • I byer og tettsteder skal det være enkelt og attraktivt å gå, sykle og reise kollektivt. Bruk av privat bil skal reduseres i tettbygde strøk. 
 • Transportsystemet i Rogaland skal bidra til å styrke fylkets konkurransedyktighet.
 • Transportsystemet skal være universelt utformet og tilpasset fremtidens befolkning og behov.

7.4 Trafikksikker transport for alle

Trafikksikkerhet ligger som en forutsetning i alt arbeidet på fylkesvegnettet. Samtidig er det et område hvor det er behov for å synliggjøre fylkeskommunens innsats bedre. Trafikksikker transport handler om mer enn fravær av ulykker. Det handler også om å bidra til et helsefremmende og inkluderende samfunn, konkurransedyktighet og om muligheten til å bosette seg i ulike deler av fylket og levende tettsteder med gode bomiljø.

 • Vi har en nullvisjon for varig skadde og drepte i tråd med nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei.
 • Det skal være trygt å gå, sykle og å reise kollektivt.
 • Fylkeskommunen skal ha en helthetlig tilnærming til arbeidet med trafikksikkerhet