Samferdselsstrategi for Rogaland 2022-2033

 1. 1 Innledning
 2. 2 Grunnlag for samferdselsstrategi
 3. 3 Fylkeskommunens rolle som samferdselsaktør
  1. 3.1 Ansvar og arbeidsoppgaver
  2. 3.2 Regional areal- og transportplanlegging
 4. 4 Områdekategorier for arbeidet med samferdsel
 5. 5 Økonomiske rammebetingelser
 6. 6 Status, utviklingstrekk og utfordringer
  1. 6.1 Befolkningsutvikling i Rogaland
  2. 6.2 Næringsutvikling og næringstransport
  3. 6.3 Transportmåter og reisevaner
   1. 6.3.1 Reisemiddelfordeling i Rogaland
   2. 6.3.2 Personbiltransport
   3. 6.3.3 Gåing
   4. 6.3.4 Sykling
   5. 6.3.5 Kollektivtransport - reisevaner
   6. 6.3.6 Hurtigbåt- og ferje
  4. 6.4 Kollektivtransport - trender og tendenser
  5. 6.5 Klima, naturmangfold og kulturmiljøer
   1. 6.5.1 Reduserte klimagassutslipp
   2. 6.5.2 Naturmangfold, jordvern og vern av kulturmiljø
   3. 6.5.3 Klimatilpasning
  6. 6.6 Trafikksikkerhet
  7. 6.7 Fylkesvegnettet
   1. 6.7.1 Drift og vedlikehold
   2. 6.7.2 Investeringer på fylkesvegnettet
   3. 6.7.3 Strekningsanalyse av fylkesvegnettet
 7. 7 Målsettinger
  1. 7.1 Økonomisk bærekraftige løsninger som ivaretar morgendagens behov
  2. 7.2 Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø
  3. 7.3 Tilrettelegge for fremtidens transport
  4. 7.4 Trafikksikker transport for alle
 8. 8 Hvordan vi skal nå målene
  1. 8.1 Strategi for drift, vedlikehold og investering på fylkesvegnettet
  2. 8.2 Strategi for finansiering
  3. 8.3 Strategi for klima og utslippsreduksjon
  4. 8.4 Strategi for kollektivtransport og mobilitet
  5. 8.5 Strategi for næringstransport
  6. 8.6 Strategi for endret reisemiddelfordeling
  7. 8.7 Strategi for innovasjon og teknologi
 9. 9 Referanser
 10. 10 Vedlegg

1 Innledning

Samferdselsstrategien for Rogaland er retningsgivende for fylkeskommunens arbeid med transport og mobilitet, og for hvordan samferdsel skal ivaretas i kommende regionale areal- og transportplaner. Strategien tar utgangspunkt i fylkeskommunens målsetninger slik de er presentert i Utviklingsplan for Rogaland og angir overordnede føringer. Konkret oppfølging og tiltak kommer i handlingsprogram for samferdsel.

Figur 1 Forholdet mellom Utviklingsplan for Rogaland, samferdselsstrategi og handlingsprogram. 

Strategien beskriver Rogaland fylkeskommunes egne standpunkter. Den gir ingen bindinger for kommunene eller andre aktører, slik som regionalplaner som er utarbeidet etter prosesskravene i plan og bygningsloven. Samferdselsstrategien angir status for fylkeskommunens eget arbeid med samferdsel og dagens transportsystem, og strategien gir retning for fylkeskommunens egen ressursprioritering. Videre blir det pekt på sentrale utfordringer. På bakgrunn av dette defineres langsiktige målsetninger og strategier for hvordan målene skal nås. 

Samferdselsstrategi for Rogaland 2018–2029 legger opp til at strategien skal revideres parallelt med rullering av Nasjonal transportplan 2022–2033. På bakgrunn av dette presenterer Rogaland fylkeskommune i dette dokumentet Samferdselsstrategi for Rogaland 2022–2033.

Den nye strategien er justert i henhold til endrede behov og rammebetingelser innenfor samferdselssektoren i Rogaland, samt nye statlige og politiske føringer, gitt blant annet i Nasjonal transportplan 2022–2033. 

Regionreformen i 2020 ga endringer i måten arbeidet med samferdsel i fylket er organisert. Sams vegadministrasjon (felles vegadministrasjon for riks- og fylkesvegnettet) ble nedlagt og arbeidet med fylkesvegnettet gjøres nå direkte fra en oppbemannet samferdselsavdeling internt i fylkeskommunen. Regionreformen innebærer imidlertid ingen endring i ansvarsforholdene. Siden 2010 har fylkeskommunen hatt en utvidet rolle som helhetsskapende transportpolitisk aktør med ansvar for drift, vedlikehold og investeringer på fylkesvegnettet, samt ansvar for kollektivtransporten i fylket. Sistnevnte inkluderer buss-, båt- og ferjetransport som Kolumbus administrerer. Strategiske vurderinger knyttet til kollektivtransport ligger hos fylkeskommunens samferdselsavdeling og er derfor en del av denne strategien.