Samferdselsstrategi for Rogaland 2022-2033

 1. 1 Innledning
 2. 2 Grunnlag for samferdselsstrategi
 3. 3 Fylkeskommunens rolle som samferdselsaktør
  1. 3.1 Ansvar og arbeidsoppgaver
  2. 3.2 Regional areal- og transportplanlegging
 4. 4 Områdekategorier for arbeidet med samferdsel
 5. 5 Økonomiske rammebetingelser
 6. 6 Status, utviklingstrekk og utfordringer
  1. 6.1 Befolkningsutvikling i Rogaland
  2. 6.2 Næringsutvikling og næringstransport
  3. 6.3 Transportmåter og reisevaner
   1. 6.3.1 Reisemiddelfordeling i Rogaland
   2. 6.3.2 Personbiltransport
   3. 6.3.3 Gåing
   4. 6.3.4 Sykling
   5. 6.3.5 Kollektivtransport - reisevaner
   6. 6.3.6 Hurtigbåt- og ferje
  4. 6.4 Kollektivtransport - trender og tendenser
  5. 6.5 Klima, naturmangfold og kulturmiljøer
   1. 6.5.1 Reduserte klimagassutslipp
   2. 6.5.2 Naturmangfold, jordvern og vern av kulturmiljø
   3. 6.5.3 Klimatilpasning
  6. 6.6 Trafikksikkerhet
  7. 6.7 Fylkesvegnettet
   1. 6.7.1 Drift og vedlikehold
   2. 6.7.2 Investeringer på fylkesvegnettet
   3. 6.7.3 Strekningsanalyse av fylkesvegnettet
 7. 7 Målsettinger
  1. 7.1 Økonomisk bærekraftige løsninger som ivaretar morgendagens behov
  2. 7.2 Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø
  3. 7.3 Tilrettelegge for fremtidens transport
  4. 7.4 Trafikksikker transport for alle
 8. 8 Hvordan vi skal nå målene
  1. 8.1 Strategi for drift, vedlikehold og investering på fylkesvegnettet
  2. 8.2 Strategi for finansiering
  3. 8.3 Strategi for klima og utslippsreduksjon
  4. 8.4 Strategi for kollektivtransport og mobilitet
  5. 8.5 Strategi for næringstransport
  6. 8.6 Strategi for endret reisemiddelfordeling
  7. 8.7 Strategi for innovasjon og teknologi
 9. 9 Referanser
 10. 10 Vedlegg

2 Grunnlag for samferdselsstrategi

Samferdselsstrategi for Rogaland fylkeskommune forholder seg til fylkeskommunens overordnede planverk, herunder rammer og prioriteringer i økonomiplanen. Utviklingsplan for Rogaland ble vedtatt av fylkestinget 20. oktober 2020 og er fylkeskommunens øverste styringsdokument.  Den beskriver den ønskede samfunnsutviklingen i fylket og presenterer visjonen Bærekraftig utvikling og sterke felleskap i hele Rogaland.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Utviklingsplanen beskriver fire langsiktige utviklingsmål, tre av disse er organisert etter de tre bærekraftsdimensjonene: miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Det fjerde utviklingsmålet handler om attraktiv tettstedsutvikling. Utviklingsmålene og tilhørende innsatsområder er gjengitt i figur 1 nedenfor. FNs utviklingsmål ligger til grunn for utviklingsplanen.

Samferdselsstrategien skal bygge opp under utviklingsplanen og flere av målene og innsatsområdene som er beskrevet er viktige når det gjelder arbeid med samferdsel, mobilitet og infrastruktur. 

Figur 2 Langsiktige utviklingsmål og innsatsområder i Rogaland fylkeskommuneI arbeidet med samferdsel er også de regionale areal- og transportplanene svært viktige. Men også andre regionale planer, for eksempel regionalplan for klimatilpasning, -vannforvaltning og massehåndtering, gir viktige føringer for fylkeskommunens håndtering av transportoppgaver. Det samme gjelder rammer og prioriteringer i fylkeskommunens økonomiplan.

Samferdselsstrategien forholder seg også til nasjonale føringer. Nasjonal transportplan for perioden 2022–2033 (NTP) ble vedtatt i Stortinget i juni 2021. Nasjonal transportpolitikk gir flere føringer for fylker og byområders strategier innenfor samferdsel og infrastruktur, og er dermed et viktig dokument for Rogaland fylkeskommunes arbeid med samferdsel. I likhet med Nasjonal transportplan gjelder samferdselsstrategien for Rogaland perioden 2022–2033.

I tillegg til NTP finnes flere andre nasjonale føringer som påvirker fylkeskommunens arbeid med samferdsel, for eksempel når det gjelder jordvern, klima, naturmangfold og arealpolitikk.

Av de nasjonale føringene er Klimaplan for 2021-2023 (Meld. St. 13 (2020-2021)) særlig verdt å trekke fram. Der er et sentralt element å kutte ikke-kvotepliktige utslipp (dette inkluderer blant annet utslipp fra transport) med 45 prosent innen 2030. Totalt sett skal Norge, iht. Parisavtalen, redusere klimagassutslipp med minst 50, opp mot 55 prosent, innen 2030 sammenlignet med 1990.

Figuren nedenfor illustrerer hvordan samferdselsstrategien forholder seg til overordnede føringer og styrende dokument. I tillegg viser figuren en kobling mellom samferdselsstrategien og regionale areal og transportplaner. Denne innebærer at strategien tar innover seg innholdet i gjeldende regionalplaner, samtidig som den skal bidra med å gi retning for fylkeskommunens innspill knyttet til samferdsel i kommende regionalplanprosesser. Basert på samferdselsstrategien blir det utarbeidet handlingsprogram for samferdsel. Dette skal være tett knyttet til fylkeskommunens økonomiplan, for å sikre realisme og redegjøre for underliggende prioriteringer.

Figur 3: Samferdselsstrategiens plass i fylkeskommunens planlandskap.Som del av arbeidet med samferdselsstrategien er det utarbeidet en strekningsanalyse for fylkesvegnettet i Rogaland (vedlegg 1) og et dokument som peker på status og utfordringer for kollektivtransporten i fylket (vedlegg 2). Disse utgjør en vesentlig del av kunnskapsgrunnlaget. I tillegg inngår oppdatert statistikk i form av reisevaneundersøkelser, fylkeskommunens rapport om Regionale utviklingstrekk, befolkningsframskrivinger fra SSB og brukerundersøkelser, samt årsrapporter fra Kolumbus i grunnlagsmaterialet.

Sentralt i Utviklingsplan for Rogaland står også forutsetningen om sunn styring av kommuneøkonomien. Rogaland fylkeskommune kan ikke gjennomføre nasjonale satsinger uten finansielle avklaringer fra staten. For eksempel er Klimameldingen en nasjonal forpliktelse som krever tilførsel av frie inntekter til å dekke økte driftsutgifter.