Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet

I Preikestol- og Lysefjordområdet er det en rekke regionale interesser knyttet til natur-, kulturmiljø- og landskapsverdier, og det er viktige reiselivsinteresser av regional betydning.

Preikestolen med turister - Klikk for stort bilde Ivars Utinans

Regionalplanen vil ha søkelys på bærekraftig utvikling og bevaring i Preikestolen og Lysefjordområdet. Planen skal utarbeides i samarbeid med kommunene, statlige myndigheter og i samråd med ulike brukerinteresser.

Gjeldende Fylkesdelplan for Preikestolområdet skal revideres, og Lysefjorden skal innlemmes i planområdet. Arbeidet startet opp våren 2022. Målsettingen er at planen skal vedtas av fylkestinget innen utgangen av 2024.

Planen er en regionplan etter plan- og bygningslovens kapittel 8, og skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet innenfor planområdet.

Hensikten med planarbeidet

Planens hovedmål vil være knyttet til å bevare natur, kulturmiljø og landskap i Preikestol- og Lysefjordområdet, og samtidig legge til rette for reiselivs basert næring knyttet til området. Planens hovedmål og målsettinger skal defineres nærmere gjennom planprosessen.

Regionalplanen vil ha fokus på å avklare ambisjoner og mål for utvikling og bevaring i Preikestolen og Lysefjordområdet. Planen vil også kunne bidra til å avklare fylkeskommunens rolle, bidrag og virkemidler for å oppfylle ambisjonene, samt eventuelt forpliktende samarbeid med andre offentlige etater, institusjoner og aktører.

Aktuelle temaer for regionalplanen

Det er en rekke regionale og nasjonale interesser knyttet til Preikestolen og Lysefjordområdet.

Blant annet anses følgende temaer som relevante for planarbeidet:

  • Bevaring av natur- og landskapskvaliteter
  • Kulturmiljø- og kulturminner
  • Reiseliv og turisme
  • Verdiskaping
  • Bærekraftig utvikling
  • Friluftsliv og turområder
  • Regionale ringvirkninger
  • Samarbeid og samordning

Les mer om organisering og framdriftsplan for planarbeidet

Høringswebinar 9. november

Rogaland fylkeskommune arrangerte høringswebinar om forslag til planprogram for Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet.

Les mer om høringswebinaret for Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet.

Gjeldende plan for Preikestolområdet

Regionalplan for Preikestolområdet (1992)

Saker og dokumenter