Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren (2006)

Vedtatt i 2006. 

En tilsvarende regionalplan for byggeråstoffer i Ryfylke ble vedtatt i 2013.

I Rogaland er det små reserver av sand og grus, og eksisterende ressurser tas ut i høyt tempo. Samtidig er Jæren i kraftig vekst. Regionen har dynamisk næringsliv, sterk befolkningsøkning og høy byggevirksomhet av boliger, næringsbygg og infrastruktur. Slik aktivitet krever tilgang til byggeråstoffer som sand, grus og pukk. Planen gir oversikt over gjenværende mineralressurser i Rogaland, og beskriver hvordan forekomstene kan utnyttes på best mulig måte. 

Planen har fire mål 

  • Ressurstilgang - Regionens behov for byggeråstoffer skal sikres i et langsiktig perspektiv.
  • Arealbrukskonflikter - Konflikter i arealbruk og miljøulemper knyttet til uttak av sand, grus og pukk skal holdes på et lavt nivå.
  • Regional koordinering - Forvaltning av gruss og pukkforekomster på Jæren bør skje koordinert på tvers av kommunegrensene.
  • Forutsigbarhet - Grus- og pukknæringen i regionen skal oppleve forutsigbarhet i hvilke områder som avsettes for uttak.

Dokumenter