Regional plan for byggeråstoff i Ryfylke (2013)

Vedtatt i 2013. 

En tilsvarende regionalplan for byggeråstoffer på Jæren ble vedtatt i 2006.

Planen gir oversikt over forekomster av byggeråstoff i Ryfylke. Byggeråstoff er geologiske materialer som sand, grus og pukk (knust fjell). Ressursene blir brukt til veier, boliger, plattformer offshore og annen bygg- og anleggsvirksomhet. Planen består av et plandokument og et plankart. Alle ressurser er avmerket i plankartet, men kun et utvalg av ressursene blir vurdert i plandokumentet.  

Plankategorier 

Sand og grus er en begrenset naturressurs, og deler av forekomstene ligger i områder med eksisterende bebyggelser. Planen vurderer virkningene som uttak av ressursene har på natur- og kulturgrunnlaget. Områdene er inndelt i 5 plankategorier, som skiller mellom lav til høy konfliktgrad ved uttak av byggeråstoff. Kommunal arealplanlegging bør skje i samsvar med anbefalte plankategorier. 

Planens mål

  • Gi oversikt over tilgjengelige og prioriterte byggeråstoff-ressurser i området.
  • Belyse hvordan ressursene kan forvaltes best mulig.
  • Sikretilgang på byggeråstoff i et langt tidsperspektiv.

Dokumenter