Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040

Analyse og strategi for massehåndtering på Jæren. Vedtatt i 2017. 

Arealplanlegging skal bidra til bærekraftig håndtering av overskuddsmasser på Jæren, ved å legge til rette for en mer sirkulær forvaltning av råstoffene. I dag gjenvinnes bare 5-10 prosent av overskuddsmassen. 

Overskuddsmasser er stein, jord og leire som blir sprengt eller gravd ut ved opparbeiding av tomter, veier og andre byggeprosjekter. Deler av disse massene kan brukes på stedet der de blir gravd ut. De massene som ikke kan brukes, kalles overskuddsmasser. Massene kan være iblandet tungt bygge- og riveavfall som tegl og betong.

Dersom vi øker andelen som gjenvinnes kan vi hindre mange fyllinger i natur- og landbruksområdene, og i tillegg spare ikke-fornybare ressurser av «ny» stein og grus til kommende generasjoner.

Planområde

Planområdet dekker de åtte kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og Time. Kommunene har deltatt aktivt i planprosessen. Kommunene skal nå følge opp det faglige innholdet gjennom forpliktende vedtak i egne kommunale planer.

Regionalplan for massehåndtering på Jæren skal legges til grunn for planlegging på alle nivå. Retningslinjene er forankret i plan- og bygningsloven og gir statlige og regionale myndigheter grunnlag for både å drive med planfaglig veiledning og innspill i forberedende planarbeid i kommunene, og fremme innsigelse, hvis planforslag er i strid med retningslinjene.

Dokumenter

Sentrale_mottaksanlegg_for_overskuddsmasse_på_Jæren (PDF, 3 MB)
   Vedlegg A - Volumer og håndtering (PDF, 500 kB) 
   Vedlegg B - Marked og lønnsomhet (PDF, 982 kB)
   Vedlegg C - Kriterium samlet (PDF, 23 MB)
   Vedlegg D - Utredningsskjemaer (PDF, 5 MB)
   Vedlegg E - Sammenstilling av utredning (PDF, 97 kB)
   Vedlegg F - Illustrasjoner arealanalyse (PDF, 6 MB)
   Vedlegg G - Anskaffelser og massedisponeringsplaner (PDF, 290 kB)
   Vedlegg H - Utkast aksjonæravtale og vedtekter (PDF, 560 kB)
   Vedlegg I - Funksjoner og drift av mottaksanlegg (PDF, 2 MB)
   Vedlegg J - Møtereferat workshop (PDF, 812 kB)