Nå er kompetanseforum Rogaland i gang

Gode innspill på kick off-møte i Kompetanseforum RogalandArbeidet med å lage en regional plan for kompetanse nådde en milepæl 8. juni, da fylkesutvalget (FU) vedtok planprogrammet for planen. Like etter samlet Kompetanseforum Rogaland seg for første gang.

– Vi hadde gode diskusjoner og vi fikk mange innspill på oppstartsmøtet sist uke, forteller prosjektleder Sølvi Jacobsen.

Arbeidet handler om hvordan vi kan bygge, utvikle og ivareta kompetanse for et bærekraftig og inkluderende Rogaland i framtiden.

Målet er å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet. Det ligger i Nasjonal kompetansepolitisk strategi.

Sølvi Jacobsen leder arbeidet med å lage en regional plan for kompetanse, som skal være klar høsten 2023.

Kompetanseforum Rogaland

Kompetanseforum Rogaland skal være en overordnet referansegruppe for kompetanseplanen, og har følgende åtte deltakere med faste medlemmer:

 • Universitetet i Stavanger
 • Høgskulen på Vestlandet
 • NAV Rogaland
 • NHO Rogaland
 • LO Rogaland
 • KS Rogaland
 • Statsforvaltaren
 • Rogaland fylkeskommune

– Disse skal bidra til at vi i Rogaland sikrer oss den kompetansen vi trenger i framtiden. Gruppen skal fungere som referansegruppe for planarbeidet. Seinere skal de også iverksette, evaluere og videreutvikle kompetanseplanen for Rogaland, forklarer prosjektlederen.

Hun forteller at kompetanseforumet er organisert som et partnerskap. Det vil si at aktørene er jevnbyrdige og at samarbeidet er gjensidig forpliktende. Arbeidet og oppgavene i kompetanseforumet skal ta utgangspunkt i oppdatert kunnskapsgrunnlag om plan-temaene i planprogrammet:

 • rekvalifisering og omstilling til nye næringer
 • kompetansegap: sårbarhet og muligheter i regionen
 • utenforskap og manglende forutsetninger

– Kompetanseforumet møtes fire ganger i året, og blir svært viktig i arbeidet framover med den samlende politikken for utvikling, mobilisering og bruk av kompetanse i hele samfunns- og arbeidslivet (nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021).

Jacobsen forklarer at hvert fylke har ansvar for å bidra til bedre samsvar mellom etterspørsel etter kompetanse og arbeidskraft og tilbud om utdanning og kompetansebygging i sitt fylke. Alle fylkeskommunene har forpliktet seg til å utarbeide regionale kompetansestrategier eller -planer. Kompetansereformen krever at fylkene skal sørge for oppdaterte og tilgjengelige kunnskapsgrunnlag (Stortingsmelding 14, om Kompetansereformen).

Arbeid framover

– Nå fortsetter dialogen med partene som er med i kompetanseforumet, - og med andre aktører som er viktige for planarbeidet. Statistikkutvalget er godt i gang med å bidra til at vi får et solid kunnskapsgrunnlag. Vi kommer til å få på plass en digital portal for fremstilling av oppdatert kunnskapsgrunnlag basert på plan-temaene i kompetanseplanen.

Ellers vil tidlig høst bestå av å planlegge og legge til rette for gode medvirkningsmøter både med eksterne og interne.