Regional kompetanseplan

Rogaland fylkeskommune skal lage en regionalplan for kompetanse, som skal bidra til samarbeid mellom utdanningstilbydere, næringsliv og arbeidsliv i regionen. Bærekraft, inkludering, integrering og livslang læring er viktige stikkord. 

Bakgrunn for planen

Regionreformen og nasjonal kompetansepolitisk strategi sier at fylkeskommunen skal ha et større ansvar for kompetansepolitikk og en sterkere rolle i kompetanseplanleggingen. Strategien har som mål å "bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet."

Hva skal fylkeskommunen gjøre?

Fylkeskommunen skal gjennom sin rolle som samfunnsutvikler vise vei og koordinere den offentlige innsatsen i dette arbeidet. Fylkeskommunens oppgaver er blant annet knyttet til

  • kompetansereformen «Lære hele livet»
  • karriereveiledning
  • å samkjøre arbeidsmarkedet og utdanningssektoren
  • å kvalifisere innvandrere  

En regional kompetanseplan vil være et utgangspunkt for dette arbeidet.

Fremdrift i prosjektet

Fylkeskommunen jobber nå med forberedelser til et planprogram som skal legge føringer for det videre arbeidet. Vi arrangerer oppstartsmøter med eksterne aktører i forbindelse med dette, der målet er å hente innspill til planarbeidet.

Planprogrammet skal deretter ut på høring og vedtas politisk. Høringen er i seg selv en viktig del av medvirkningen.  

Administrasjonen tar sikte på å få planprogrammet vedtatt i fylkestinget før sommeren 2022. Da vil planprogrammet bli sendt ut på høring av fylkesutvalget i februar 2022, og det vil være mulig å få planen vedtatt i løpet av fylkestingsperioden. 

Til toppen