Regional kompetanseplan

Rogaland fylkeskommune skal lage en regionalplan for kompetanse, som skal bidra til samarbeid mellom utdanningstilbydere, næringsliv og arbeidsliv i regionen. Bærekraft, inkludering, integrering og livslang læring er viktige stikkord. 

Bakgrunn for planen

Regionreformen og nasjonal kompetansepolitisk strategi sier at fylkeskommunen skal ha et større ansvar for kompetansepolitikk og en sterkere rolle i kompetanseplanleggingen. Strategien har som mål å "bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet."

Hva skal fylkeskommunen gjøre?

Fylkeskommunen skal gjennom sin rolle som samfunnsutvikler vise vei og koordinere den offentlige innsatsen i dette arbeidet. Fylkeskommunens oppgaver er blant annet knyttet til

 • kompetansereformen «Lære hele livet»
 • karriereveiledning
 • å samkjøre arbeidsmarkedet og utdanningssektoren
 • å kvalifisere innvandrere  

En regional kompetanseplan vil være et utgangspunkt for dette arbeidet.

Fremdrift i prosjektet

Fylkeskommunen har laget forslag til et planprogram som skal legge føringer for det videre arbeidet. Planprogrammet ble vedtatt av fylkesutvalget (FU) 8. juni 2022.   

I perioden september–desember 2022 blir det eksterne møter for medvirkning. 

Kompetanseforum Rogaland

Kompetanseforum Rogaland er en overordnet referansegruppe for planarbeidet. Seinere skal den også iverksette, evaluere og videreutvikle kompetanseplanen for Rogaland.

Les gjerne mer om Kompetanseforum Rogaland her.

Kompetanseforum Rogaland har åtte deltakere med faste medlemmer:

 • Universitetet i Stavanger
 • Høgskulen på Vestlandet
 • NAV Rogaland
 • NHO Rogaland
 • LO Rogaland
 • KS Rogaland
 • Statsforvaltaren
 • Rogaland fylkeskommune

Regionalplan for kompetanse er tenkt sendt ut på høring i april 2023, slik at ferdig plan kan vedtas i løpet av fylkestingsperioden. 

Til toppen