Avfall for noen, ressurs for andre?

Store mengder grus og steinmasser i et grustak - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbildeHvert år blir nær sju millioner tonn bygge- og anleggsmasser til overs på Jæren. Kan disse overskuddsmassene brukes på ny og bli en ressurs for andre?

Det er beregnet at det årlig håndteres seks til sju millioner tonn overskuddsmasse, tilsvarende rundt fire til fem millioner kubikkmeter (løse) masser i de åtte kommunene på Jæren. Norge har som mål å være et foregangsland i utviklingen av sirkulær økonomi der ressursene utnyttes bedre. Målet med regionalplan for massehåndtering på Jæren er at den skal bidra til en mer bærekraftig håndtering av masser fra bygge- og anleggsaktivitet i regionen. 

Store steiner i steinbrudd - Klikk for stort bilde Basert på de store mengdene overskuddsmasser som skal håndteres fremover, og ønsket om en bærekraftig håndtering av disse, ble det identifisert et behov for å etablere ett eller flere sentrale mottaksanlegg for overskuddsmasser.

– Det eksisterer kun ett gjenvinningsanlegg i regionen i dag, og dersom det blir økte krav til gjenvinning av masser, vil det være behov for flere tilbud. Det ble derfor satt i gang et prosjekt for å gjøre nødvendige forberedelser slik at ett eller flere sentrale mottaksanlegg for gjenbruk og gjenvinning kan etableres på Jæren, sier Maryon Paulsen Strugstad fylkesgeolog i Rogaland fylkeskommune.

Resultater fra prosjektet

Noen av hovedfunnene inkluderer:

  • Dagens situasjon for overskuddsmasser er ikke bærekraftig
  • Det eksisterer få egnede arealer for etablering av mottaksanlegg
  • Markedet for bruk av gjenvunne materialer er dårlig
  • Det vil være mest lønnsomt å etablere mottaksanlegg på et eksisterende anlegg med lignende drift og som er lokalisert nært utbyggingsområdene 
  • Det er flere virkemidler i lov- og rammeverk som det offentlige kan ta i bruk for å styre utviklingen innen massehåndtering i ønsket retning

Hånd med grus - Klikk for stort bilde For å øke etterspørselen etter gjenvunnede materialer og stimulere til bærekraftig massehåndtering, anbefales det av prosjektet at fylkeskommunen og andre offentlig utbyggere tar i bruk virkemidler i deres anskaffelser og rettslige virkemidler som kan bidra til å redusere mengden masser som deponeres, og dermed gjøre det mer attraktivt å levere masser til gjenvinning.

– Som byggherre må vi stille bedre krav til massehåndtering i våre anskaffelser. Vi må sørge for et større sekundærmarked og at det deponeres mindre, sier Christine Haver regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune. 

Bakgrunn for prosjektet

Rogaland fylkeskommune har nylig ferdigstilt et prosjekt knyttet til bærekraftig massehåndtering, med tittel «Sentrale mottaksanlegg for overskuddsmasser på Jæren».

Prosjektet er gjennomført som en del av oppfølgingen av handlingsprogrammet til regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018–2040. Rogaland fylkeskommune har mottatt 2 850 000 kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet (Klimasatsmidler) til gjennomføring av prosjektet. I tillegg har fylkeskommunen bidratt med 1 250 000 kroner i egne midler og prosjektleder i 50 prosent stilling i hele prosjektperioden. Norconsult og Haver Advokatfirma ble engasjert til å bistå i gjennomføringen av prosjektet. 

Dokumenter

Sentrale_mottaksanlegg_for_overskuddsmasse_på_Jæren - Sluttrapport (PDF, 3 MB)