Regionale utviklingsmidler (RUM)

Tilskuddsordningen Regionale utviklingsmidler (RUM) er blitt lagt ned. Vi har derfor lukket for søknad om Regional Utviklingsmidler og henviser til vår andre tilskuddsordninger. 

Søknads portalen er fortsatt åpen for de som har fått tilskudd og skal rapportere på mottatt tilskudd.

Webportalen

Søknadsfrist: 

Du sender inn ditt forslag i vårt elektroniske skjema. Søknadene behandles i regional-, kultur- og næringsutvalget i begynnelsen av april og søker vil få svar i etterkant.

Hvem kan søke?

Privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner og friluftsråd.

Formål

Regionale utviklingsmidler (RUM) skal støtte opp om prosjekter som utvikler lokalsamfunn i Rogaland. Støtten skal bidra til gjennomføring av tiltakene i flere handlingsplaner, samt løfte fylkeskommunens satsing på stedsutvikling og kompetanseheving.

Disse handlingplanene er:

Ordningen opererer derfor med fire forskjellig tema:

  • Stedsutvikling
  • Folkehelse
  • Universell utforming
  • Friluftsliv og naturforvaltning

Temaene er nærmere beskrevet i tema - beskrivelse og prioritering.

Prioriteringer

Generelt prioriteres samarbeidsprosjekter og tverrfaglige prosjekter, dvs. prosjekter hvor det samarbeides på tvers av sektorer, fag og organisering.

For beskrivelse av og prioriteringer innenfor de fire temaene henvises det til tema - beskrivelse og prioritering.

Ytterligere beskrivelse og utdyping av satsingsområder og prioriteringer kan finnes i regionalplanene for de respektive tema.

Artikkelliste