Tema – Beskrivelse og prioriteringer

Under følger en beskrivelse av de fire temaene innenfor tilskuddsordningen Regionale Utviklingsmidler, samt tilhørende prioriteringer.

Folkehelse

Rogaland fylkeskommune ble i 2019 med i det nasjonale Program for folkehelse. Programmet er en tiårig satsning som strekker seg fra 2017-2027. Den har som mål å bidra til å styrke folkehelseperspektivet på psykisk helse og rusforebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Søknader som synliggjør en innsats innenfor dette feltet, vil derfor bli prioritert. Videre skal prosjekter være i tråd med «Lokalt utfordringsbilde» utarbeidet av den enkelte kommune, og prosjekter som er samarbeid mellom flere instanser prioriteres.

Friluftsliv og naturforvaltning

Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024 vil danne grunnlag for årets tildeling. Med høyt press på natur- og friluftslivsområder i Rogaland og en økning i helseplager knyttet til inaktivitet, er det viktig å ta vare på, forvalte og tilrettelegge natur- og friluftslivsområder, for på best mulig måte å fremme friluftsaktiviteten uten at det går på bekostning av naturverdiene. Arbeid innenfor og med etablering av gode tettsteder, kystfriluftsliv, klimatilpasning og kunnskap og formidling er prioritert. Det vises til handlingsprogrammet i planen for detaljer.

Stedsutvikling

Arbeidet med areal og transportplaner viser at det er et behov for å støtte utvikling av gode tettsteder i Rogaland. I oppfølgingen av regionale planer, og særlig koblet opp mot handlingsprogrammene for regionale areal- og transportplaner, ser fylkesrådmannen behov for å kunne stimulere utviklingen i små og mellomstore tettstedssentre.

Fylkesutvalget vedtok den 7. juni (sak 092/16) at prosjektet «Attraktive tettsteder i distriktene i Rogaland» opprettes som et treårig prosjekt. Dette ble gjort for å sette fokus på økende fortetting, behov for variert boligstruktur og fokus på stedsattraktivitet, også i mindre tettsteder med lang reisevei til regionsenterne. Utvalget anbefalte i samme sak å styrke tilgjengelige søkbare stedsutviklingsmidler med kr 500 000 i prosjektets periode, noe som også er fulgt opp i økonomiplan 2017-2020. I prosjektplanen forutsettes det at stedsutviklingsmidlene i RUM i prosjektperioden for tettstedsprosjektet disponeres i henhold til målene i tettstedsprosjektet.

For å kunne disponere stedsutviklingsmidlene i RUM i henhold til målene i tettstedsprosjektet foreslår fylkesrådmannen å legge til grunn at de fire pilotprosjektene som RKU har valgt som pilotprosjekter skal prioriteres foran øvrige nye søknader. Videreføringsprosjekter i RUM fra tidligere år skal samtidig prioriteres. Prosjekter innenfor ordningen stedsutvikling skal samtidig adressere en/flere av følgende utfordringer:

 • Bredt eierskap og involvering blant offentlige, næringsliv og frivillige.
 • Etablering/oppgradering av torg og møteplasser i tettstedssentrum.
 • Tilrettelegging for mer variert boligstruktur/konsentrert bebyggelse.
 • Ny bruk av tomme sentrumslokaler.
 • Samlokalisering av funksjoner.
 • Fortetting i "menneskelig skala".
 • Planlegging/tilrettelegging for økt gange og sykling innenfor tettsted.

Universell utforming

Fylkesdelplan for universell utforming ble i 2007 utarbeidet for å løfte arbeidet med universell utforming. Et av hovedmålene med hensyn til regionale levekårskvaliteter er at det skal være «Likeverdige levekår for alle, i alle faser av livet». Revidert plan ble vedtatt i 2014 og er en oppdatering av den opprinnelige planen med noen mindre kursendringer i tillegg til ett nytt satsningsområde. Satsningsområdene er:

 1. Kunnskap og kompetanse
 2. Bygg og anlegg
 3. Uteområder, friluftsliv og kulturminner
 4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 5. Samferdsel
 6. Innovasjon, næringsutvikling og reiseliv

Fylkesdelplanen har et høyt ambisjonsnivå. For å gjennomføre planen vil det ha økonomiske konsekvenser for de berørte aktørene. Det vil være nødvendig å sette av nye midler i de kommende fylkeskommunale og kommunale budsjettene for å ta tak i de oppgavene som er prioritert i planen. Samtidig vil tiltakene som er beskrevet utvilsomt gi samfunnsøkonomisk nytte.