Fylkesdelplan for universell utforming 2014–2017

Fylkesdelplanen er laget for å fremme arbeidet med universell utforming. Et av hovedmålene i dette arbeidet er like levekår for alle, i alle faser av livet. Planen ble vedtatt i 2014. 

Planen bygger i stor grad på fylkesdelplan for universell utforming fra 2007, men den har noen oppdateringer. Blant annet er satsingsområdene utvidet. Det nye området heter innovasjon, næringsutvikling og reiseliv.

Satsingsområder i planen

Satsingsområdene i fylkesdelplanen tar utgangspunkt i regjeringens handlingsplan for universell utforming. Planen har følgende satsingsområder:

  • kunnskap og kompetanse
  • bygg og anlegg
  • uteområder, friluftsliv og kulturminner
  • informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
  • samferdsel 
  • innovasjon, næringsutvikling og reiseliv 

For hvert av satsingsområdene er det knyttet flere mål med strategier og tiltak. Disse gir føringer for aktører som fylkeskommunen, kommunene, brukerorganisasjoner, næringslivet og produktutviklere. Flere av tiltakene har tidsfrister for gjennomføring. Vi oppfordrer alle ansvarlige aktører til å lage interne planer for oppfølging og gjennomføring av planen. 

Du kan laste ned planens retningslinjer nederst på siden. 

Se også planveiledning for mer informasjon om universell utforming i lokalt plan- og utviklingsarbeid. 

Hva er universell utforming?

Universell utforming er design av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig uten behov for tilpasning eller spesiell utforming.

I løpet av livet vil de fleste av oss oppleve en eller annen form for funksjonsnedsettelse som gjør oss mindre i stand til å utføre dagligdagse gjøremål. Vi vil raskt oppdage at miljøet rundt oss ikke alltid er like godt tilrettelagt.

Dersom omgivelsene våre og ulike produkter blir utformet med bakgrunn i prinsippene for universell utforming, vil langt flere enn funksjonshemmede få en enklere hverdag.

Dokumenter