Mat

Vi skal stimulere til vekst i landbruk og havbruk og utnytte synergier for å skape nye forretnings-muligheter. Rogaland skal videreutvikle helhetlige verdikjeder fra jord og fjord til bord. 

Havnæringene er viktige i Rogaland. Verdiskapningen, sysselsettingen og innovasjonsevnen er stor og det er store muligheter for økt verdiskapning. 

Fiskerinæringen i fylket ser en at en rekke rederier fornyer flåten, både innen hav og kyst. Vi har en rekke viktige foredlingsbedrifter, og mel og oljeindustrien er særlig viktig i vårt fylke.  

De fleste fiskeriene er i dag strengt regulert, og det er svært vanskelig å komme inn i næringen. Rettighetene til å fisk er kvoteregulert, og det er svært dyrt å kjøpe rettigheter. Rogaland fylkeskommune tilbyr fagutdanning innen fisk og fangst på Strand videregående skole.  

Det er nasjonale og regionale mål om vekst i akvakulturnæringen. Rogaland fylkeskommune er tildelingsmyndighet etter Akvakulturloven, og vi har således en viktig rolle. Innen akvakultur ser en at produksjonen de senere årene har flatet ut.  

I Rogaland ser vi for oss at eventuell videre vekst vil skje gjennom innovasjon, nye måter å drive akvakultur på. Dette kan være gjennom lukket produksjon i sjø, produksjon på land eller eksponert til havs. Rogaland fylkeskommune skal være med på å legge til rette for denne utviklingen gjennom bruk av vårt virkemiddelapparat, og våre planer og strategier og ikke minst gjennom vår fagutdanning ved Strand videregående skole. 

Grønn mat 

Rogaland sitt bidrag til norsk landbruk er i all hovudsak storproduksjon av mat frå jorda. Landbruket på Jæren produserer mye mat og vi har store bruksenheter. Det samme ser vi i drivhusproduksjonen, store drivhus produserer mer effektivt enn små. Rogaland har en fullstendig verdikjede og solide avtaler med avtakere, vår posisjon på det markedet er meget solid. Landbruket i Rogaland er unikt med mange store melkeprodusenter, store driftsenheter som produserer mye kjøtt fra både storfe og sau. Eggproduksjon og andre fjørfenæringer har også en veldig solid plass som bidrar til Norges matfat. 

De siste årene har mange i Rogaland satset på nisjeproduksjon og gårdsutsalg. Dette er viktige bidrag til økt verdiskaping fra landbruket og har styrket kontakten mellom matkunden og produsenten. Flinke osteprodusenter, gode slaktere og dyktige bønder har sammen bidratt til å øke verdiskapingen, dette er en trend vi regner med vil fortsette.  

To tilskuddsordninger for landbruket:

I tillegg er Rogaland fylkeskommune oppdragsgiver for Kompetansenettverk for lokalmat SØR. Nofima forvalter ordningen på oppdrag fra fylkeskommunen og gir matfaglig kunnskap gjennom blant annet kurs og besøksordning.