Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT-midlene)

Midlene til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke bærekraftig verdiskaping i landbruket. 

Rogaland fylkeskommune har fått kr 3,4 millioner til ordningen i 2022. I tillegg vil det bli overført ubrukte midler fra 2021.

Søknadsfrist

Søknadsfrist: Løpende, ut 2022

Søknadsskjema

Søknaden skal sendes elektronisk i www.regionalforvaltning.no. Du må opprette en bruker før du kan velge tilskuddsordning, eller logge deg inn med brukernavn og passord dersom du har opprettet en bruker tidligere.

Ta kontakt med Heidi Skifjell, e-post: heidi.skifjell@rogfk.no / mobil 975 02 975 om det trengs hjelp med søknadsportalen. 

Økonomisk ramme og prosjektvarighet

 • Maks søknadsbeløp: kr 300 000
 • Støttegrad: inntil 75 % av godkjente prosjektkostnader
 • Egeninnsats: minimum 25 % av godkjente prosjektkostnader. Timesats beregnes ut fra 1,2 promille av brutto årslønn, maks. kr 800 per time
 • Nb! Flerårige prosjekter som fikk innvilget støtte i 2020 og i 2021, (Handlingsprogram landbruk) må søke på nytt for eventuell videreføring i 2022.

Hvem kan søke om tilskudd?

 • Kommuner
 • Lag og organisasjoner i landbruket
 • Næringshager og inkubatorer i Rogaland
 • Landbruksrådgivning
 • Ulike samarbeidsorgan og nettverk innenfor landbruket
 • Naturbruksskoler
 • Forskningsinstitusjoner
 • Foretak som har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling i landbruket.

Søker må være registrert i Enhetsregisteret.

For tilskudd som blir vurdert å utgjøre statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61(1), vil tilskudd gis i medhold av det alminnelige gruppeunntaket eller som bagatellmessig støtte.

Hva kan det søkes støtte til?

Midlene skal gå til myke investeringer som for eksempel utviklingsarbeid, mobilisering, kompetanseheving, nettverksarbeid, samarbeid og tilrettelegging for næringsutvikling.

Prosjektene må være forankret i ett eller flere av disse prioriterte satsingsområdene:

 • økt bærekraftig matproduksjon
 • økologisk matproduksjon
 • klimasmart landbruk og fornybar energi
 • økt lokal foredling av råvarer fra landbruket (mat og drikke)
 • landbruksbasert reiseliv
 • Inn på tunet (IPT)
 • skogproduksjon og bruk av tre til bygg- og energiformål

De prioriterte satsingsområdene er forankret i regionalt næringsprogram som er en del av Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland (2019–2022).

Vilkår for bruk av midlene

 • Tilskuddet fra fylkeskommunen skal ha utløsende effekt. Det vil si at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten støtten fra fylkeskommunen eller i samme omfang.
 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknad og godkjent budsjett. Det kan ikke gjøres vesentlige endringer uten godkjenning fra fylkeskommunen.
 • Det skal føres eget regnskap for prosjektet med poster som gjør det mulig å sammenligne regnskapet med godkjent budsjett. Prosjektregnskapet skal inngå i søkers årsregnskap og revideres etter gjeldende regler sammen med dette.
 • Om prosjektet ikke blir gjennomført som planlagt, kan fylkeskommunen redusere tilskuddet. Fylkeskommunen kan kreve å få tilskuddet betalt tilbake dersom vilkårene blir brutt.
 • Ved omtale av prosjektet/tiltaket og resultater forventer fylkeskommunen at fylkeskommunen blir nevnt. Logoen til fylkeskommunen kan lastes ned her

Når får du svar på søknaden?

Søknadene blir behandlet administrativt i fylkeskommunens næringsseksjon etter innspill fra Statsforvalteren og Innovasjon Norge.

Rapportering

Rapportering av innvilgede prosjekter skjer i regionalforvaltning. Tilsagnsbrev vil gi nærmere informasjon om rapporteringskravene.

Forskrift  (PDF, 417 kB)

Til toppen