Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT-midlene)

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket er prosjekt som skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å utvikle og styrke verdiskaping i landbruket. 

Midlene skal støtte prosjekt som bidrar til omstilling og klimasmart utvikling, modernisering av økologisk og tradisjonelt landbruk herunder utvikling av gårdens ressursgrunnlag, lokal mat, drikke og reiseliv

Rogaland fylkeskommune har fått kr 3,2 millioner til ordningen i 2023. I tillegg vil det bli overført ubrukte midler fra 2022.

Hvem kan søke om tilskudd?

 • Kommuner
 • Lag og organisasjoner i landbruket
 • Næringshager og inkubatorer i Rogaland
 • Organisasjoner som tilbyr landbruksrådgivning
 • Ulike samarbeidsorgan og nettverk innen landbruket
 • Naturbruksskoler
 • Forskningsinstitusjoner

Søker må være registrert i Enhetsregisteret.

Søknadsfrist

Søknader må være innsendt innen 28. april og/eller 13. oktober 2023.

Slik søker du

Søknaden skal sendes elektronisk i www.regionalforvaltning.no. Du må opprette en bruker før du kan velge tilskuddsordning, eller logge deg inn med brukernavn og passord dersom du har opprettet en bruker tidligere.

Ta kontakt om det trengs hjelp med søknadsportalen. 

 • Alle punkter i søknadsskjemaet skal fylles ut
 • All etterspurt informasjon må besvares
 • Obligatoriske vedlegg må sendes inn
 • Ønskes det veiledning til søknaden, gis den kun i forkant av innsending
 • Søknaden vurderes/behandles ut ifra den informasjon som er lagt inn i søknadsskjemaet og annen informasjon/vedlegg enn det som etterspørres vurderes ikke
 • Ved mangler i søknaden i henhold til retningslinjer, krav, kriterier og vilkår, vil søknaden avvises på grunn av formelle feil

Krav til søknaden

Prosjektet må være forankret i Matstrategien for Rogaland, som du finner ved å trykke på lenken Matstrategien for Rogaland.

Søknaden må inneholde

 • Konkret beskrivelse av prosjektet
 • Begrunnelse for hvordan prosjektet vil legge til rette for verdiskapning
 • Hvordan prosjektet forankres i matstrategien for Rogaland
 • Søknad må inneholde følgende prosjektplan
  • Hovedmål
  • Delmål – milepæler
  • Forventet resultat, og hvordan resultatet skal evalueres
  • Tidsplan (start, slutt og varighet)
 • Budsjett for prosjektet
  • Kostnadsplan, inkludert totalbeløp for prosjektet
  • Finansieringsplan
  • Støttegrad: inntil 75 prosent av godkjente prosjektkostnader.
  • Timesats i egenandel kan ikke overskride 800 kroner per time
 • Opplysninger om tidligere mottatt støtte fra offentlige myndigheter/andre kilder 
  • Hvem det er mottatt støtte fra
  • Støttebeløp
  • Når støtten er mottatt
  • Oversikt over bagatellmessig støtte søker har mottatt de tre foregående år

Dette kan du søke støtte til

Midlene skal gå til følgende aktiviteter:

 • Utviklingsarbeid
 • Mobilisering
 • Kompetanseheving
 • Nettverksarbeid
 • Samarbeid og tilrettelegging for næringsutvikling
 • Mobilisering til større utviklingsprosjekt

Prosjektene må være tilknyttet satsingsområdene i Matstrategien for Rogaland i ett eller flere av de prioriterte satsingsområdene:

 • Bærekraftig utvikling av matproduksjon
 • Økologisk matproduksjon
 • Klimasmart landbruk og fornybar energi
 • Økt lokal foredling av råvarer fra landbruket (mat og drikke)
 • Landbruksbasert reiseliv
 • Gårdens ressursgrunnlag

Tilskuddsbeløp

 • Maks søknadsbeløp: kr 300 000
 • Minimum søknadsbeløp: kr 50 000
 • Støttegrad: inntil 75 % av godkjente prosjektkostnader
 • Egeninnsats: minimum 25 % av godkjente prosjektkostnader. Timesats beregnes ut fra 1,2 promille av brutto årslønn, maks. kr 800 per time.

For tilskudd som blir vurdert å utgjøre statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61(1) gis midler som bagatellmessig støtte 

«Bagatellmessig støtte gis i medhold av kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 av 18. desember 2013, publisert i EU-tidende 24. desember 2013, s. 1-8, jf. Forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. For å motta bagatellmessig støtte kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår (100 000 euro innenfor transportsektoren), jf. Forordningens artikkel 3, annet punkt. Det er søkers plikt å ha kontroll over at samlet offentlig støtte gitt som bagatellmessig støtte til bedriften ikke overstiger grensebeløpet for en 3-års periode» 

Vurderingskriterier

Søknadene blir behandlet administrativt i Rogaland fylkeskommune med bistand fra Statsforvalteren og Innovasjon Norge. Og vurderes etter følgende kriterier:

 • Prosjektets relevans ihht. oppdragsbrev fra Landbruks- og matdepartementet og matstrategien for Rogaland
 • Kvalitet og prosjektets gjennomførbarhet
 • Resultat og effekt av prosjektet

Landbrukspartnerskapet vil prioritere prosjekter som legger til rette for grønn omstilling og bidrar til bærekraftig verdiskapning i landbruket i tråd med FN sine bærekraftmål

Behandlingsprosedyre

Det vil bli vurdert om søknaden oppfyller formelle krav og er innenfor de føringene som gis i utlysningen. Videre fattes et vedtak basert på Landbrukspartnerskapets vurdering.

Saksbehandlingstid er ca. 5 uker fra innleveringsfrist (lengre tid i forbindelse med helligdager/ferier).

Rapportering og utbetaling

 • Sluttutbetaling utbetales etter Rogaland fylkeskommune har godkjent innsendt sluttrapport
 • 50 prosent av tilskuddet kan utbetales ved innvilget søknad etter anmodning

Vilkår 

 • Tilskuddet fra fylkeskommunen skal ha utløsende effekt. Det vil si at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten støtten fra fylkeskommunen eller i samme omfang.
 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknad og godkjent budsjett. Det kan ikke gjøres vesentlige endringer uten godkjenning fra fylkeskommunen.
 • Det skal føres eget regnskap for prosjektet med poster som gjør det mulig å sammenligne regnskapet med godkjent budsjett. Prosjektregnskapet skal inngå i søkers årsregnskap og revideres etter gjeldende regler sammen med dette.
 • Om prosjektet ikke blir gjennomført som planlagt, kan fylkeskommunen redusere tilskuddet. Fylkeskommunen kan kreve å få tilskuddet tilbakebetalt dersom vilkårene blir brutt.
 • Ved omtale av prosjektet/tiltaket og resultater skal fylkeskommunen bli nevnt. Grafisk profil og logo lastes ned her.

Forskrift  (PDF, 417 kB)