Meir pengar til verneverdige bygg og anlegg

Våningshus i Sokndal, verneverdig bygning - Klikk for stort bildeVåningshus i Sokndal Tilskotsordninga til verneverdige bygg og anlegg har i år ei budsjettauke på 350 000 kroner. No får 48 ulike prosjekt til saman 1 565 000 kroner i tilskot.

Eigarar av verneverdige bygg og anlegg legg kvart år ned ein solid eigeninnsats i å ta vare på vår felles kulturarv, slik at den kan vere til glede for alle også i framtida.

Tilskotsordninga bidrar til å verna bygg og anlegg av særleg stor verdi. Ordninga har over tid gitt gode resultat og god nytte av midla som blir investert. Erfaringane viser at behovet for støtte er større enn tilgjengelege midlar i tilskotsordninga.

Auka budsjett

I budsjettet for 2022 er det sett av 1,5 millionar kroner i tilskot til verneverdige bygg og anlegg, noko som er ein auke på 350 000 kroner frå tidlegare år. I tillegg er 65 000 kroner frå eldre unytta tilskot til kulturminnetiltak for verneverdige bygg og anlegg overført til årets budsjett. Det betyr at tildelinga for 2022 er på til saman 1 565 000 kroner.

– Tilskotsordninga gjer sitt til å greie det nye nasjonale målet om at eit mangfald av kulturminne, kulturmiljø og landskap blir verna som grunnlag for kunnskap, opplevingar og bruk. Den auka budsjettramma er veldig positivt for at flest mogleg av søkjarane går i gang med sine prosjekt, seier Inghild Vanglo, leiar for regional-, kultur og næringsutvalet som vedtok fordelinga 3. februar.

Hjelp, ikkje fullfinansieringGrindverksløa ved Homse gård på Ognaheia i Hå, verneverdig bygning - Klikk for stort bildeGrindverksløa ved Homse gård på Ognaheia i Hå får et tilskot på 40 000 kroner. 

Målet med tilskotsordninga er å verna bygg og anlegg av særleg kultur- og/eller arkitekturhistorisk nasjonal, regional og lokal verdi. Ordninga er meint å dekke nokre av meirkostnadane ved vedlikehald og istandsetting etter antikvariske prinsipp. Ein meirkostnad er skilnaden mellom kostnaden til materialar og istandsetting av bygg slik ein gjer i dag, og med å bruke materialar og metodar slik dei ville gjort det då huset vart bygd. Det skal vere ei hjelp, ikkje ei fullfinansiering.

50 søknadar

Før søknadsfristen gjekk ut 1. november, kom det inn totalt 50 søknadar, som har ein samla søknadssum på 11,6 millionar kroner.

Støtte til restaurering blir i hovudsak gitt til utvendige tiltak. Tilskotsordninga er med på å gje forvaltninga eit overblikk over kva som rører seg hos dei mange eigarane av verneverdige bygg og anlegg i fylket.

Desse får tilskot:

Regional-, kultur- og næringsutvalet vedtok 3. februar følgande fordeling av tilskot for 2022 til verneverdige bygg og anlegg:

Tilskudd verneverdige bygg og anlegg
Søkar Kommune Bygning Tiltak Tilskot
Casper Lie Bokn Eldhus Nytt tak 30 000
Goran Ljoboja Gjesdal Bolighus Skifte kledning 40 000
Jan Arve Torgersen Haugesund Driftsbygning Vestvegg 25 000
Stiftelsen Haugesjøen Haugesund Sjøhus Inngangsportal 30 000
Alf Magne Melkevik Haugesund Bolighus Skifte tak 30 000
Einar Hangeland Hjelmeland  Bolighus Reparasjon tak  10 000
Arthur Kjetil Sandvik Hjelmeland  Naust  Rehab  10 000
Rannveig Laugaland Frette Hjelmeland  Sag Rehab 30 000
Jon Helge Hausken Hjelmeland  Løe Skifte tak  50 000
Louis Messmer Jærhus Omlegging tak  10 000
Haugelandsmuseet AS  Karmøy Diverse reparasjonsarbeid 80 000
Gunnar Vea Karmøy Sjøhus Diverse vedlikehold  30 000
Skudenes Sjømannsforening Karmøy Fyr Skifte tak, skifte bærebjelker 50 000
Steinar Karlsen Karmøy Sjøhus Skifte tak  20 000
Erling Magnus Bergfjord Karmøy Gårdsanlegg Reparere eldhus og utedo 30 000
Stiftelsen Vigsnes Grubeområde Karmøy Gruveanlegg Steinmurer 30 000
Karmsund Maritime Kvitsøy AS  Kvitsøy Hummerpark Fasaderehab murer 30 000
Crifo Eiendom AS Kvitsøy Hummerpark Sikring og rehab 90 000
Petter Sirevaag Lund Brygger Rekonstruksjon 30 000
Cato Jansen Sandnes Bolighus Renovere tak  20 000
Espen Hamre Sandnes Lysthus Søyler og løvsagsarbeider 50 000
Christen Minos Sandnes Gårdsanlegg Diverse reparasjonsarbeid 40 000
Maud Helen Løvås Sandnes Bolighus Fasadetiltak 20 000
Svein Kalleli Sandnes Løe Tak, konstruksjon, vegger og golv 30 000
Karoline Løland Sauda bolighus Ny dør 10 000
Sauda Klubb As Sauda Forsamlingshus Nye ytterdører 40 000
Knut Henrik Dagestad Sokndal Bolighus Fasadetiltak 30 000
Alf Torstein Pettersen Sokndal Bolighus Fasadetiltak 70 000
Tove Hervik Stavanger Bolighus Vindu  10 000
Morten Askildsen Stavanger bolighus Vinduer 40 000
Jone Staalesen Stavanger Bolighus Reparasjon dør 20 000
Hanne Helgesen Stavanger bolighus Vinduer/listverk 20000
Cathrine Gjertsen Stavanger Bolighus Skifte tak 20 000
Øyvind Lægreid Stavanger bolighus Vinduer og tak 30 000
Gurpreet Kaur Stavanger Bolig/næring Skifte vinduer 40 000
Hanna Agnes Bentz van Den Berg Stavanger Bolighus Male fasader 20 000
Jan Normann Stavanger Forretningsgård Istandsetting fasade 40 000
Torild Forus Stavanger Bolighus Total rehab 40 000
Ole Stangebye Stavanger Bolighus Rehabvinduer 20 000
Olav Høiland Stavanger Bolighus Vinduer og kledning 40 000
Christen Minos Stavanger Bolighus Ny dør 10 000
Arild Digernes Time Bolighus Restaurere piper 10 000
Helge Martinsen Time Bolighus Restaurere vindu, male huset 60 000
Arnstein Eek Utsira Bolighus Vindu, kledning 30 000
Christen Minos Stavanger Bolighus Ny dør 10 000
Helge Martinsen Time Bolighus Restaurere vindu, male huset 60 000
Trygve Sandvik Vindafjord Eldhus Drenering, sikring grunnmur 20 000
Eli Hausken Vindafjord Naust  Istandsetting 10 000
Liv Cecilie Kjeilen  Vindafjord Husmannsplass Diverse reparasjonsarbeid 30 000
Paal Øyri Fjellgard Istandsetting av driftsbygning  40 000

Informasjon om tilskot til verneverdige bygg og anlegg