Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg

Tilskuddsordningen er ment å dekke noen av merkostnadene ved vedlikehold og istandsetting etter antikvariske prinsipp. Det skal være et tilskudd, ikke en fullfinansiering. Målet med ordningene er å bidra til å bevare bygg og anlegg av særlig kultur- og/eller arkitekturhistorisk lokal og regional verdi.

Søknadsfrist: 1. november hvert år.

Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig ca en måned før søknadsfristen.

Samlet beløp til fordeling er 1 500 000 kroner hvert år.

Hvem kan søke?

Søkere kan være privatpersoner, stiftelser og styret i organisasjoner.

Retningslinjer for tilskudd til verneverdige bygg og anlegg

Hva kan du søke støtte til?

Det kan søkes om støtte til antikvarisk restaurering av verneverdige bygg av nasjonal, regional og lokal verdi som omfattes av følgende kategorier og prioritering:

  1. Bygninger i verneklasse A (SEFRAK- registrerte bygg evaluert til verneklasse A, og andre bygg som kan ha en nasjonal og høy regional verdi)
  2. Bygninger i verneklasse B (SEFRAK-registrerte bygg evaluert til verneklasse B, og andre bygg som kan ha en regional verdi)
  3. Bygninger som i kommunale planer er regulert til spesialområde bevaring/hensynssone.

I tillegg til bygningenes verneverdi, blir størrelsen på tilskudd vurdert når det gjelder tilstand, tidligere tilskudd, og forhold som virker generelt fordyrende ved en god sikring og antikvarisk restaurering.

Bygg regulert til bevaring/hensynssone i kommunale reguleringsplaner prioriteres innenfor kategoriene.

Strakstiltak prioriteres fremfor rene tilbakeføringstiltak.

Hva kan du ikke søke støtte til?

Det kan ikke søkes om støtte til bygg i kommunalt eie, herunder også kirker, museum og andre institusjoner som mottar offentlig driftsstøtte. Det kan heller ikke søkes om tilskudd til freda bygninger da disse kommer inn under egen tilskuddsordning.

Det gis ikke tilskudd til bygningens interiør, ren kopiering av kulturminner eller flytting av hus.  

Krav til søknaden

Detaljert informasjon om tilskuddsordningen finner du på søknadsskjemaet. Det må søkes om støtte før arbeidet settes i gang. Allerede igangsatte eller avsluttede tiltak kan ikke påregne støtte. Husk obligatoriske vedlegg som bilder og kostnadsoverslag. Eventuelle tillatelser etter plan- og bygningsloven og vedlegg som dokumenterer tilstanden bør også vedlegges. Beskriv objektets tilstand og tiltakene som skal gjøres, og begrunn hvorfor tiltakene er nødvendig. I de tilfellene hvor det er flere eiere, må søknaden være godkjent av alle, enten med signert fullmakt eller ved at søknaden er signert alle eiere.

Før du søker må du sette deg inn i tilskuddsordningens retningslinjer. Disse finner du til høyre på siden.

Utbetaling av et eventuelt tilskudd skjer etterskuddsvis, etter at arbeidene er utført og dokumentert. Anmodning om utbetaling av tilskudd, med rapportering av gjennomførte tiltak, fremmes elektronisk. Rapportskjema er midlertidig utilgjengelig. Ta kontakt med saksbehandler for mer informasjon.