Viktig milepæl i folkehelsearbeidet

To menn signerer avtaler ved et bord - Klikk for stort bildeFylkesdirektør Inge Smith Dokken og Statsforvalter Bent Høie signerer ny felles samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og statsforvalteren.Samarbeid og kunnskapsdeling er viktigere enn noen gang. Fornyingen av alle partnerskapsavtalene er et viktig steg i det videre arbeidet med å fremme god helse og utjevne sosiale forskjeller i Rogaland.

Helsen vår påvirker oss alle. Og de to siste årene med pandemi har vist oss hvor viktig befolkningens helse er for et velfungerende samfunn.

På samme måte som helse er en ressurs for den enkelte, er folkehelsen en av samfunnets viktigste ressurser. Helsetilstanden i befolkningen påvirkes av flere ulike faktorer og folkehelsearbeidet er derfor et sektorovergripende arbeid der flere må jobbe godt sammen.

– «Helsefremmende og inkluderende samfunn» er et av fire langsiktige utviklingsmål for Rogaland. Et tett og godt samarbeid på tvers av offentlig sektor, organisasjoner og andre aktører er helt avgjørende for å kunne jobbe målrettet med folkehelsearbeidet i fylket, sier fylkesdirektør Inge Smith Dokken.

Partnerskapsmodellen

I Rogaland har vi siden 2006 valgt å bruke partnerskapsmodellen for å følge opp satsningsområdene i Regionalplan for folkehelse i Rogaland (2013-2017), samt andre sentrale føringer for folkehelsearbeidet.

Partnerskap for folkehelse består i dag av alle de 23 kommunene i Rogaland, elleve organisasjoner og ni regionale aktører.

Formålet med partnerskapet er å samordne folkehelsearbeidet i fylket og å bidra til å nå målene i den regionale og nasjonale folkehelsepolitikken om å fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller.

Nye avtaler på plass

Partnerne har nå signert nye avtaler som er gjeldende fra 2022 og frem til ny regionalplan er vedtatt. Avtalene er signert av øverste leder for å tydeliggjøre forankringen, og behandlet av de folkevalgte som en nyttig arbeidsform for å ivareta folkehelsearbeidet i regionen.

De nye avtalene er mer fleksible og gir rom for økt styringsrett i folkehelsearbeidet i den enkelte kommune og organisasjon.

Se oversikt over partnerskapsavtalene 2022.

Siden statsforvalteren har tilsynsrolle etter folkehelseloven er de ikke en del av selve partnerskapet for folkehelse. Fylkeskommunen og statsforvalteren har allikevel hatt en samarbeidsavtale i flere år. Fredag 11. mars ble ny avtale signert for å videreføre det regionale folkehelsearbeidet i Rogaland.

– Vi er stolte av å kunne bidra med å støtte opp om alt det gode forebyggende og helsefremmende arbeidet som blir gjort i fylket vårt. Det legges til rette for blant annet veiledning, erfaringsdeling, samlinger og nyhetsbrev i partnerskap for folkehelse. Partnerskapsaktørene oppgir at avtalene gir positive synergieffekter og at tilhørende midler og samlinger gir stor nytteverdi. Dette er vi glade for, og ser frem til videre samarbeid i tiden fremover, sier fylkesdirektøren.

Les mer om folkehelsearbeidet i Rogaland.