Regionalplan for folkehelse i Rogaland

Rogaland fylkeskommune bidrar til et støttende miljø for god helse ved å iverksette en sunn helsepolitikk og forankre helse i alt vi gjør gjennom fylkeskommunale oppgaver som samfunnsplanlegging, opplæring, kultur, samferdsel, næring og lignende.

Folkehelse er et begrep som brukes for å beskrive befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Et overordnet mål i folkehelsearbeidet er å utjevne sosiale helseforskjeller, jf. folkehelseloven. På samme måte som helse er en ressurs for den enkelte, er folkehelsen en av samfunnets viktigste ressurser. Helsetilstanden vår påvirkes av flere ulike faktorer. Folkehelsearbeidet er derfor et sektorovergripende arbeid.

Regionalplan for folkehelse

 

Plan for folkehelse - Klikk for stort bilde

 

Formålet med planen er å synliggjøre og fremme folkehelse i regionen. Det krever at politikk og sektorovergripende arbeid med folkehelse er forankret i kommunale planer.

I utviklingsplanen for Rogaland - regional planstrategi 2021-2024, ble det, 20. oktober 2020, vedtatt at Regionalplan for folkehelse skal revideres og slås sammen med Fylkesdelplan for universell utforming og deler av Fylkesdelplan for inkluderende samfunn. 

Regionalplan for folkehelse (PDF, 26 MB)

Visjon - Helse i alt vi gjør

Innsatsen i planen rettes mot tre ulike områder:

  • aktive og trygge lokalsamfunn, samfunns- og arealplanlegging
  • støttende miljø for psykisk helse
  • sunne levevaner

Kunnskapsgrunnlaget , politiske vedtak og nasjonale mål og føringer legges til grunn for folkehelsearbeidet. I de tre satsingsområdene i Regionalplan for folkehelse, blir det lagt vekt på tiltak mot utsatte grupper, og befolkningen generelt. Fylkeskommunen forventer at kommuner satser på helsefremmende barnehager, skoler, arbeidsplasser og nærmiljø i sin planlegging. Se veiledning i planarbeidet for mer informasjon om hvordan din kommune kan ivareta folkehelse i lokalt plan- og utviklingsarbeid. 

 

Illustrasjon av Peter F. Hjorts

    

 

Helsedirektoratet: Illustrasjon av det systematiske folkehelsearbeidet