1,3 millioner kroner til folkehelsearbeid

Tre unge kvinner holder rundt hverandre og ler - Klikk for stort bilde21 prosjekter som skal bedre folkehelsen i Rogaland har til sammen fått over 1,3 millioner kroner i støtte.

Årets tildeling har lagt vekt på psykisk helse og utjevning av sosiale ulikheter.

De utvidede folkehelseprofilene for Rogaland, sammen med regionale utviklingstrekk, viser at sosiale ulikheter fortsetter å øke i fylket vårt. Det samme viser resultatene fra folkehelseundersøkelsen i Rogaland fra 2020. I svarene fra undersøkelsen kommer det tydelig fram en sammenheng mellom opplevd økonomisk situasjon og egenvurdert helse, livskvalitet og trivsel. Undersøkelsen viser videre at mange unge voksne plages med dårlig psykisk helse og ensomhet. Disse resultatene blir også bekreftet av funnene i Ungdata, der mange barn og ungdom svarer at de har psykiske plager.

På bakgrunn av dette kunnskapsgrunnlaget er det gjort en helhetlig vurdering av alle søknadene som er kommet inn. Nytteverdi og geografisk dekning for tiltakene er viktig. I tillegg er det lagt stor vekt på tidlig innsats, da dette har stor effekt i et folkehelseperspektiv og er samfunnsmessig lønnsomt.

Av 34 søknader som kom inn, var det 21 prosjekter som oppfylte kriteriene for å få tilskudd.

Prosjekter som har fått innvilget støtte i 2021

Fylkestilskudd til folkehelsearbeid 2021
Søker Type tiltak Støtte i kroner
Sokndal kommune Samhandlingsspill - sammen 22 268
Bjerkreim kommune Samhandlingsspill - sammen 38 976
Lund kommune Samhandlingsspill - sammen 20 580
Hå kommune Samhandlingsspill - sammen 11 488
Time kommune Samhandlingsspill - sammen 53 540
Strand kommune Samhandlingsspill - sammen 40 618
Randaberg kommune Samhandlingsspill - sammen 34 371
Stavanger kommune Samhandlingsspill - sammen 17 203
Sandnes kommune Samhandlingsspill - sammen 80 310
Hjelmeland kommune Samhandlingsspill - sammen 7 624
Gjesdal kommune Samhandlingsspill - sammen 38 976
Kvitsøy kommune Samhandlingsspill - sammen 4 044
Egersund kommune Samhandlingsspill - sammen 35 080
Sola kommune Samhandlingsspill - sammen 69  600
Pårørende senteret Videreutvikling av ungepårørende.no 66 000
Pådriv Stavanger/Grønn by Ungt Borgerpanel 80 000
Sommerfugleffekten Livsmestringkofferten 226 300
Se meg barn som pårørende Fritt Fram, Samtalegruppe 2 og Ei hånd å holde i 86  375
Klepp kommune Engasjert lesing i Kleippheimane 158  500
KFUK-KFUM United sisters 45 620
Nok. Sør-Vest Opplæring av VGS helse elever 187  500
Totalt 1 316 471

Kort om tilskuddsordningen

Tilskudd til folkehelse skal bidra til å fremme god folkehelse og utjevne sosiale helseforskjeller. Støtten skal bidra til gjennomføring av mål og strategier i Regionalplan for folkehelse 2013- 2017 og støtte opp om Program for folkehelsearbeid 2017-2027.

Overordnede mål:

  • Fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller.
  • En styrket politisk og administrativ forankring av folkehelsearbeidet.
  • Et mer kunnskapsbasert folkehelsearbeid.

Tilskuddsordningen har også som formål å støtte opp om utviklingsmålene i Utviklingsplan for Rogaland 2021-2024, særlig rettet mot Helsefremmende og inkluderende samfunn og Attraktive lokalsamfunn, byer og tettsteder. Tidligere ble det gitt tilskudd til folkehelsearbeid via tilskuddsordningen Regionale utviklingsmidler (RUM), men er fra 2021 skilt ut som egen ordning med egne retningslinjer.