Arbeidet for en trygg og inkluderende russetid

Oppdraget som fylkeskommunal tiltaksgruppe er å styrke det arbeidet skoleeier gjør for at elevene i videregående skole skal ha det trygt på skolen, være trygge i klassen og ha et best mulig læringsmiljø.

Sentral tiltaksgruppe  

Gruppen består av: Russen selv gjennom representanter fra ungdommens fylkesråd og elevorganisasjonen.

Kommunene ved sine SLT- koordinatorer, politi, skolene (rådgivere i seksjon skole, rektorer og andre som skolene har utpekt), mobbeombudene, elev- og lærlingeombud, PPT, kommunikasjon og utdanningsforbundet. 

Møter for en trygg og inkluderende avslutning i 2024

Representanter fra russestyrer og elevråd fra de fylkeskommunale videregående skolene i Rogaland har to dager denne måneden vært samlet både i nord- og sørfylket for å planlegge en trygg og inkluderende russetid i 2024.

– Selv om vi bare er i november, er det helt nødvendig å starte tidlig med å sette rammene for hvordan vi kan bidra til at avgangsfeiringen blir en god opplevelse for elevene, sier fylkesopplæringssjef Eiliv Fougner Janssen.

I tillegg til russen, inviterte han både representanter fra seksjon skole, politiet, mobbeombudet i Rogaland, og SLT-koordinatorer til samlingene.

Les gjerne mer om møtene i denne artikkelen.

To elever som følger med i samtale. - Klikk for stort bildeDe unge som går ut av videregående skole til våren er opptatt av at avslutningen blir trygg og inkluderende for alle.
15.11.2023

Evaluering av STG

Den sentrale tiltaksgruppen (STG) gjorde en evaluering ved bruk av prosessmodellen: gjort, lært og lurt med hensikt om å justere strategien for arbeidet neste skoleår. En ting er sikkert, de vil ha enda flere ungdommer involvert i arbeidet.

Evaluering av RRR (juni)

Rektor, russeansvarlig og russepresident (RRR) forteller om flere lokale arrangement, som blant annet russekroer, russeball og arrangementer uten alkohol på skolene. Rektor og russeansvarlig synes det har vært viktig å ha en god dialog med russestyret gjennom hele skoleåret.

Erfaringene til årets russepresidenter er at russetiden er for lang. De mener det holder med fire uker. Ellers synes de det har vært viktig å tenke inkludering fra første stund.

Evaluering av LTG-nettverket (mai)

Det lokale nettverket (LTG) som består av skolenes ansvarlige for avgangselevene, kommunens politikontakter og medlemmer av den sentrale tiltaksgruppen, møtes gjennom skoleåret og i russetiden for å dele erfaringer og tiltak knyttet til å trygge årets russekull. I etterkant av møtene ble det sendt ut en undersøkelse for å gjøre en evaluering av arbeidet som er gjort i år:

Resultatene viste at et overveiende flertall synes det har vært nyttig å være en del av dette nettverket. Den viste også at mange skoler jobber tett med andre skoler i regionen og har tett kontakt med politiet, russestyre og russepresidentene.

Strykemerkeverksted - mars og april 2023

Flere av skolene i Rogaland inviterte til strykeverksted. På Skeisvang videregående skole inviterte russestyret og Haugesund Husflidlag til felles arrangement for alle skolene i nord, slik alle fikk dekorert dressene sine. 

Personer som stryker merker på russedress. - Klikk for stort bilde

 

Hvor skal russen være? - mars 2023

Under møte med STG (medlemmer fra fylkets opplæringsavdeling, politiet, konfliktrådenes SLT-koordinatorer, russ, rektorer, PPT, kommunikasjonsavdelingen og mobbeombudet) diskuterte vi hvordan vi skal legge til rette for et sted å være i samarbeid med kommunene og russen. Hvordan får vi til dette? Hva gjøres andre steder i landet? 

I tillegg hadde vi besøk av helsesykepleiere fra både nord og sør i fylket. De fortalte om mindre henvendelser angående utenforskap i forbindelse med russetiden. 

LTG-samling (to møter) - mars 2023

Skoleledelsen, politikontaktene, SLT og fylkesadministrasjonen diskuterte hvordan skolene kan være med på å sette rammer for årets dåp, slik den blir en trygg og inkluderende opplevelse for flest mulig russ.

Møte med russepresidentene og bussjefene - mars 2023

Samtaler omkring deres planer og hvilke tiltak de gjør for å skape en trygg og inkluderende russetid. 

Lansering av strykemerker og nettsiden - mars 2023

I mars lanserte vi strykemerker og egen nettside for russen. Dette ble laget i samarbeid med russepresidentene. De fikk utdelt to strykemerker. Det ene har budskap om en trygg russetid og består av en QR-kode som leder russen inn på nettsiden til Rogaland fylkeskommune. Her russen finner informasjon om hvem som kan hjelpe om de skulle havne i en vanskelig situasjon.   

Det andre strykemerke skal bidra til inkludering, og har fått budskapet «Rogalandsrussen 2023». Målet er å styrke samholdet blant russen på skolene i Rogaland, på tvers av grupper. 

Les mer om arbeide med strykemerkene

Mann og dame står ved strykebrett. - Klikk for stort bildeMads Riveland, stryker på merkene sammen med fylkesordfører, Marianne Chesak.

 

Verdiplattform, spørreundersøkelse og oppstart - februar 2023

Fylkesopplæringssjef, Eiliv Fougner Janssen, arrangerte en digital samling med russepresidenter, rektorer og russekontakter. Der fikk vi oppdatert innsikt i hvordan skolene jobber med å trygge årets russ og hvordan de skal bruke resultatene fra spørreundersøkelsen tidligere i år. I denne undersøkelsen spurte vi om hva elevene gleder og gruer seg til med russetiden. De fleste svarte at de gleder seg mest til det sosiale i russetiden, men gruer seg til å bruke for mye penger, prestere dårligere på skolen og gjøre ting de vil angre på. 

Vi satte også i gang et arbeid med å lage en enkel verdiplattform for årets russetid. I tillegg ble oppstart av russetiden tatt opp og diskutert. 

Høringsuttalelse januar 2023

Rogaland fylkeskommune leverer en høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet, sammen med de andre fylkeskommunene. Denne blir behandlet i fylkesutvalget i 24. januar 2023. Politikerne gir et tydelig uttrykk for at det er ønskelig med sentrale føringer for å sette rammer for en ny feiring. Høringsuttalelsen hadde som vedlegg uttalelser fra Ungdommens fylkesråd, fylkesstyre i Elevorganisasjonen i Rogaland og fylkets sentralstyre for russepresidentene. 

Sentralstyre oktober 2022

Etablering av fylkeskommunen sitt sentralstyre, som består av åtte russepresidenter fra skoler fra nord til sør i fylket. Disse presidentene er med å veilede den sentrale tiltaksgruppen i arbeidet for en trygg og inkluderende russetid.

Gruppe mennesker rundt et bord. Foto - Klikk for stort bilde

 

RRR samling – oktober 2022

Samling med russepresidenter, rektorer og russeansvarlige på skolene i sør og i nord. Vi startet med en workshop, der elevene skulle skrive på en post it-lapp, hva forbinder med ordet russ og ordet russefeiring. Alle lappene ble hengt på en vegg, slik alle fikk se.

Russepresidentene ønsket å sende ut en undersøkelse til alle avgangselever, slik de kunne kartlegge hva russen gruer og gleder seg til på sin skole. Dette var inspirert av ombudene i Viken.

Jenter henger gule lapper på veggen. Foto - Klikk for stort bilde

 

Informasjonsmateriell september 2022

Kommunikasjon i Rogaland fylkeskommune lager en «Samtaleguide for foreldre» i samarbeid med psykolog i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og en presentasjon til bruk på høstens foreldremøter. Denne bli også delt nasjonalt. 

Arendalsuka, sommeren 2022

En ny og annerledes avgangsfeiring blir fokuset på et debattmøte under Arendalsuka i august 2022 og det bli i etterkant etablert en samarbeidsgruppe som arbeider for et større nasjonalt press overfor myndighetene. 

Evaluering og ny strategi vår 2022 

Den sentrale tiltaksgruppen arbeider etter to spor: Det kortsiktige arbeidet har som mål å følge opp årets russefeiring gjennom å støtte skolen, russestyrene og foreldre for en best mulig feiring det aktuelle skoleåret. 

Det langsiktige arbeidet har som mål å bidra til en endring av feiringen til en avgangsmarkering som inkluderer alle elever og reduseres i omfang ev. flyttes. 

Lokalt nettverk etablert 

Samlinger for skolene, politikontakter, SLT og andre inviterte. Skolene deles i regionale grupper og nettverket har som mål å dele erfaringer og tiltak som gjør russefeiringen mer trygg og inkluderende. Nettverket møtes ofte i vårhalvåret for å kunne støtte hverandre i arbeidet rundt russen. 

Digitale samlinger mellom fylkesordfører og russen 2020

Tema om en trygg og inkluderende russetid og koronaregelverk. 

Digitale samlinger mellom fylkesopplæringssjefen og russepresidentene 2020

 Hovedfokus på en trygg og inkluderende russetid og også problemstillinger omkring lovverk og koronareguleringer 

Digitalt foreldremøte 2020

Digital sending rettet mot foreldre. Mobbeombud, politi, SLT og en rektor presenterer ulike erfaringer og bekymringer knyttet til en annerledes russetid. 

Opprettet i 2020

Tiltaksgruppen blir opprettet og har som mandat: Å forme og følge opp en strategi for russeferieringen i Rogaland. 

Oppdraget som fylkeskommunal tiltaksgruppe er å styrke det arbeidet skoleeier gjør for at elevene i videregående skole skal ha det trygt på skolen, være trygge i klassen og ha et best mulig læringsmiljø.