Har Rogaland rett kompetanse til å møte framtiden?

Innspillsmøte for kompetanseplan med eksterne bidragsytere.Hvordan kan vi bygge, utvikle og ivareta kompetanse for et bærekraftig og inkluderende Rogaland? 

Hva vil fremtiden bringe? Hva er de viktigste utviklingstrekkene? Hvilke utfordringer må vi i Rogaland forberede oss på? Og, ikke minst: hvilke muligheter får vi?

Mange i næringslivet, innen opplæring og andre, er opptatt av de samme spørsmålene.

Gjennom regionreformen og nasjonal kompetansepolitisk strategi har Rogaland fylkeskommune fått ansvar for å planlegge hva vi trenger av kompetanse i vårt fylke. Målet er å lage en regional plan for kompetanse. I høst startet arbeidet med et planprogram .

Hvorfor trenger vi en plan for kompetanse?

Nasjonal kompetansepolitisk strategi har som mål å "bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet."

– Dette handler om hvordan vi skal bygge, utvikle og ivareta kompetanse for et bærekraftig og inkluderende Rogaland. De som trenger kompetanse og de som tilbyr utdanning, både skoler og næringsliv, må samarbeide. Planen vi nå har startet på, gjelder hele fylket, og skal bidra til at partene vet om hverandre og samarbeider. Viktige stikkord er å inkludere, integrere, bærekraft og livslang læring. Bare på den måten får Rogaland den kompetansen vi trenger i framtiden, sier fylkesopplæringssjef Eiliv Fougner Janssen.

Hva skal fylkeskommunen gjøre?

Fylkeskommunen skal gjennom sin rolle som samfunnsutvikler vise vei og koordinere den offentlige innsatsen i arbeidet med kompetanseplanen. Fylkeskommunens oppgaver er blant annet knyttet til

  • kompetansereformen «Lære hele livet»
  • karriereveiledning
  • å samkjøre arbeidsmarkedet og utdanningssektoren
  • å kvalifisere innvandrere 

En regional kompetanseplan er et utgangspunkt for dette arbeidet.

Oppstartsmøter

I november arrangerte fylkeskommunen de to første samlingene for å få innspill fra eksterne på hvordan regionen vår kan møte framtidige kompetansebehov.

– Vi hadde én samling i Stavanger, og én i Haugesund, der vi fikk gode innspill. Mange av tilbakemeldingene handler om at vi må samarbeide, skape sammen og koordinere oss. Regionen har jo historisk sett en evne og vilje til omstilling, og den må vi bygge videre på, sier seniorrådgiver og prosjektleder Sølvi Jacobsen.Innspillsmøter med samling i grupper 

I møtene deltok representanter fra flere kommuner, UiS, kommunesektorens interesseorganisasjon (KS), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen (LO) og NAV. Fylkesordfører Marianne Chesak ønsket velkommen og satte arbeidet i gang.

– Vi tar nå med oss innspillene og jobber videre med å samordne. Innspillene er med og danner grunnlag for planprogrammet, forklarer Jacobsen.

Hva skjer framover?

Nå handler det først og fremst om å få ferdig planprogrammet som skal opp til politisk behandling på nyåret. Deretter blir det lagt ut på høring. Høringen er en viktig del av medvirkningen, før politikerne vedtar planprogrammet. 

– Vi deltar også i et fylkeskommunalt nettverk for regional kompetansepolitikk som er organisert under fylkesdirektørkollegiet for kompetanse og utdanning, forteller seniorrådgiveren.  

Hun tar sikte på å at fylkesutvalget sender planprogrammet på høring etter utvalgsmøtene i februar 2022, og at det blir vedtatt av fylkestinget før sommeren 2022.

Selve kompetanseplanen skal være klar høsten 2023.

Les gjerne mer om kompetanseplanen her.