Universell utforming i planlegging

Hvordan kan vi planlegge og utvikle byer og steder som er tilgjengelige og brukbare for alle?

Universell utforming er en samfunnsstrategi som skal bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig og inkluderende for alle. 

Lovgrunnlag

Universell utforming er et gjennomgående tema i plan- og bygningsloven. Det er et grunnleggende premiss i planleggingen at alle skal få lik mulighet til å delta i samfunnet. I formålsparagrafen står det at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak. 

I lovens plandel er det særlig kapitlene MedvirkningKommunal planstrategiKommuneplan, og Reguleringsplan som er de mest aktuelle for å sikre universell utforming i planleggingen. 

Forventninger til planleggingen

Kommunene har ansvaret for at nasjonale mål om universell utforming blir fulgt opp i kommunale planprosesser og fysisk planlegging.  

Fylkeskommunene skal se til at prinsippet om universell utforming følges opp i kommuneplaner og reguleringsplaner. I tillegg tar vi initiativ til å delta i ulike nettverk og samarbeidsfora. Rogaland fylkeskommune har i tillegg laget en fylkesdelplan for universell utforming. Du kan laste ned planens retningslinjer på høyre side. 

Alt henger sammen

Universell utforming bidrar til å oppfylle andre samfunnsmål, slik som levekår, helse, fysisk aktivitet og transport. Kommunene formulerer målene på ulike måter, men de fleste kommuner har mål som fremmer tema som er omtalt under:

Levekår og livskvalitet

Kommunene må arbeide for å gi like muligheter for alle innbyggere, og bidra til gode levekår for den enkelte. Universell utforming er et tverrsektorielt prinsipp. Sektoransvarsprinsippet gjør at bortimot alle kommunale etater er involvert i dette arbeidet.

Tilgang til natur og friluftsliv

Alle skal bli gitt mulighet til å drive friluftsliv. Kort avstand og god tilgjengelighet til naturen har stor betydning for fysisk aktivitet. Universelt utformede friluftsområder skal inkludere alle, uten at området fremstår som spesielt tilrettelagt for en bestemt gruppe.

I arbeidet med å ivareta og sikre attraktive arealer for friluftsliv, er det viktig at planlegging skjer i samarbeid med friluftsorganisasjoner og kommunale råd for funksjonshemmede.

Arealplanlegging og transport 

Effektiv transport er en forutsetning for å kunne være aktiv i skole, arbeid og fritid. Det er viktig at hele reisekjeden er tilgjengelig for brukerne.

For eksempel skal ny utbygging lokaliseres til eksisterende sentre og knutepunkter i kollektivsystemet. Dette er et arealpolitisk mål som sier at vi skal planlegge slik at det blir brukt minst mulig areal, og at skapes minst mulig transportbehov. Dette har et klart aspekt av likestilling i arealplanleggingen, da det påvirker reisebehov og tilgjengelighet.

Boliger og bomiljø

Det bør være korte avstander mellom ulike publikumsrettede bygninger, uteområder og kollektivtransport i sentrumsområder. Alle brukergrupper skal sikres enkel tilgang til bygg. Bygninger må plasseres slik at personer med funksjonsnedsettelse får trinnfri ankomst, slak stigning, korte strekninger og ganglinjer. 

Det er også et mål å gi variert botilbud tilpasset ulike behov. Et slikt mål er lagt til grunn for ny byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Her er det både krav til tilgjengelige boenheter, og til universell utforming av uteoppholdsarealer

Relevante dokumenter

Relevante lenker