Sjekklister for universell utforming

Last ned sjekklister for hvordan universell utforming kan ivaretas i kommunal planstrategi, kommune- og reguleringsplan. 

Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven.

§ 1-1 heter det at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak. Dette betyr at likeverdige muligheter til samfunnsdeltakelse skal fremmes gjennom Plan- og bygningslovens system og bestemmelser.

Relevante dokumenter