Kommunal planstrategi 

Hvordan behandler fylkeskommunen kommunal planstrategi? 

Forholdet mellom kommunal og regional planlegging  

Samtidig som kommunen utarbeider sin planstrategi, skal fylkeskommunen lage regional planstrategi. Dette er ikke en plan, men en strategi for hvilke regionale planer fylkeskommunen skal utarbeide i fylkestingsperioden.  

Dette er to prosesser som løper samtidig. Fylkeskommunen anbefaler samkjøring av arbeidet med kommunal og regional planstrategi, for å skape en felles forståelse for regionale utfordringer og planbehov i fylket. I tillegg bør kommunal planstrategi drøftes i regionalt planforum så tidlig som mulig i planprosessen.  

Medvirkning og samarbeid 

I arbeidet med planstrategien skal kommunen hente innspill fra nabokommuner, fylkeskommunen, fylkesmannen og andre regionale myndigheter.  

Fylkeskommunen gir innspill til oppstart av planarbeidet og i høringsuttalelser. Vi formidler fylkeskommunens interesser og gir praktiske råd for planarbeidet. Våre interesser kommer til uttrykk i regional planstrategi, regionale planer, og ulike politiske vedtak. I tillegg formidler vi nasjonale føringer for planleggingen innen våre sektoransvar.  

Hva er kommunal planstrategi?  

Kommunal planstrategi tar stilling til om kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal revideres, eller om gjeldende plan skal videreføres som den er. 

Planstrategien er ikke en plan, men et hjelpemiddel for kommunen. Planstrategien beskriver hvilke planer det er behov for, i lys av hvilke planer og utfordringer kommunen har. Det nye kommunestyret skal vedta planstrategien i løpet av sitt første år.  

Hva bør planstrategien inneholde? 

 • Om kommunal planstrategi og kommunens plansystem 
 • Overordnede føringer som har betydning for kommunens planbehov 
 • Utviklingstrekk og kommunens utfordringer 
 • Erfaringer med gjeldende kommuneplan 
 • Vurdering av planbehovet i valgperioden, for eksempel revisjon av kommuneplan eller prioritering av andre planoppgaver. 

Vurdering av kommunens utfordringer i planstrategien 

Kommunens utfordringer danner grunnlag til å diskutere planbehovet i valgperioden. Aktuelle tema er: 

 • Befolkningsutvikling og befolkningssammensetning 
 • Levekår 
 • Næringsutvikling og sysselsetting 
 • Arealutfordringer 
 • Miljø og klima 
 • Nye nasjonale eller regionale føringer som kan ha betydning for kommunens vurdering av planbehovet. 

Relevante dokumenter

Temaveileder: Kommunal planstrategi

Relevante lenker

Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021–2024