Vannforvaltning

Vannforvaltning er et viktig redskap for å sikre en vannkvalitet som ivaretar og opprettholder arter og økosystemet i vann og vassdrag. 

Rogaland fylkeskommune er vannregionmyndighet og har ansvar for koordinering av arbeidet med en helhetlig og samordnet vannforvaltning i vannregion Rogaland.

Vannregion Rogaland 

Vannregion Rogaland har en utbredelse på om lag 12 722 km2. Vannregiongrensen følger vassdragsgrensene og ikke fylkesgrensene. Vannregionen består i hovedsak av Rogaland fylke, men også mindre arealer fra grenseområdene til Hordaland, Telemark og Agder fylkene inngår i vannregionen.

Vannregionen er delt inn i fire vannområder: Dalane, Jæren, Haugalandet og Ryfylke. Formålet med vannområdene har vært å etablere hensiktsmessige enheter for arbeidet hvor berørte kommuner og andre sektormyndigheter samarbeider for å gjennomføre sine oppgaver etter vannforskriften.

Rogaland fylkeskommune er vannregionmyndighet for Vannregionen Rogaland, som består av regionene Dalane, Jæren, Haugalandet og Ryfylke, samt mindre arealer fra grenseområdene til fylkene Hordaland, Telemark og Agder. Oppdatert Regional plan for vannforvaltning i Rogaland vannregion ble vedtatt av Fylkestinget i desember 2021 og vil bli endelig godkjent av departementet i løpet av våren 2022. Planen skal bidra til koordinering og samordning av vannforvaltning og arealbruk på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Forventninger til kommunal planlegging

Vannforvaltningsplanen angår ikke bare de som jobber med landbruk, avløp eller forurensing basert på behovet for enkelttiltak. Hensynet til vannmiljø angår hele kommunen.

Et særlig ansvar har de som jobber med areal- og samfunnsplanlegging i kommunen. Forebyggende planlegging, som tar hensyn til vannmiljøet, er nøkkelen til å oppnå bærekraftig bruk av vannressursene. Forebyggende arbeid gjennom plan- og bygningsloven og overordnet planlegging vil være den billigste og mest effektive måten å bevare godt vannmiljø på for fremtiden.

Alle kommuner bør vurdere behov for å rigge seg med en tverrfaglig «vanngruppe» for å sikre at tiltak og planlegging går hånd i hånd. Klimatilpasning bør inngå i dette arbeidet.

Lovgrunnlag, nasjonale og regionale føringer

Lovgrunnlag

Vannforskriften er et viktig verktøy for å sikre godt vannmiljø. Forskriften er hjemlet i forurensningsloven, plan- og bygningsloven og vannressursloven. Forskriften skal sørge for at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte.

I tillegg er naturmangfoldloven en sentral lov som gjelder på norsk landterritorium, herunder innsjøer og vassdrag, og i Norges territorialfarvann. 

Nasjonale føringer

Vannforvaltning må ta hensyn til en rekke nasjonale føringer, og nedenfor er de mest relevante:

 • Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
 • Statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen
 • Nasjonale verneplaner for vassdrag – Rikspolitiske retningslinjer (RPRVV)
 • Nasjonale laksefjorder - og vassdrag, Stortingsproposisjon nr. 32 (2006-2007) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder
 • Verna områder etter naturvernloven og naturmangfoldloven (Register over beskytta områder)
 • Fornybardirektivet 2009/28/EF
 • Strategi for innlandsfiskeforvaltning
  • Nasjonal handlingsplan for opprydding av forurenset sjøbunn, jf. Stortingsmelding nr. 14 (2006-2007) «Sammen for et giftfritt miljø»
  • Handlingsplan mot Gyrodactylus salaris
  • Nasjonal handlingsplan for kalking
  • Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter
  • Handlingsplan mot fremmede arter i Rogaland
  • Handlingsplan for elvemusling
  • Handlingsplan for stor salamander
  • Nasjonal plan for våtmarksrestaurering  

Regionale føringer

Føringer som ligger i regional planstrategi, samt regionale arealbruksplaner/temaplaner og strategier er relevante føringer for vannforvaltningen. Det er viktig å samordne innholdet i vannforvaltningsplanen ved revisjon av regionale planer, slik at det ikke oppstår målkonflikter mellom de ulike planene. Nedenfor er det en liste over de mest relevante planer og strategier.

Areal- og transportplaner

 • Regional plan for Ryfylke
 • Regional plan for Haugalandet
 • Regional plan for Jæren
 • Regional plan for Dalane

Regionale planer

 • Klimatilpasning
 • Landbruk
 • Næringsutvikling
 • Energi og klima
 • Sjøareal havbruk
 • Massehåndtering på Jæren
 • Friluftsliv og naturforvaltning
 • Byggeråstoff i Ryfylke
 • Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren
 • Strategidokument for små vannkraftverk i Rogaland
 • Strategi for havbruksnæringa i Rogaland

Mer informasjon på vannportalen

I arbeidet med vannforvaltning etter vannforskriften vil den regionale siden på Vannportalen være viktig for alle som er interessert i dette arbeidet.

På Vannportalen Rogaland vil du blant annet finne informasjon om:

 • Aktuelle saker og nyheter.
 • Organisering av arbeidet i vannregionen.
 • Informasjon om relevante møter og referater.
 • Plandokumenter, og status på planprosess.
 • Organisering og informasjon om aktivitet i de fire vannområdene: HaugalandetJærenDalane og Ryfylke.

Relevante lenker

Vannportalen Rogaland

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

Naturmangfoldloven