Regionalplan for vannforvaltning 2022-2027

Jarle Lunde Regionalplan for vannforvaltning med tilhørende tiltaks- og handlingsprogram ble vedtatt i Fylkestinget den 14. des 2021, og vil være gjeldende for 2022-2027 etter departementenes godkjenning innen 8. april 2022. Inntil den tid er planen for 2016-2021 gjeldende. 

Planen – kort fortalt

Formålet med Regionalplan for vannforvaltning for Rogaland vannregion 2022-2027, er å gi en oversiktlig framstilling av hvordan vi ønsker å forvalte vannmiljøet og vannressursene i regionen i et langsiktig perspektiv. Planen skal bidra til å koordinere og samordne vannforvaltning og arealbruk på tvers av sektorer, samt kommune- og fylkesgrenser. Gjennom samarbeidet og iht. vannforskriften, skal vannforvaltningen beskytte vannmiljøet mot forringelse, samt forbedre og gjenopprette miljøtilstanden der forholdene ikke er gode nok.

Plandokument

Plandokumentene ble vedtatt av Fylkestinget (sak 153/21) den 14. desember 2021. Fordi vannregiongrensene ikke følger fylkesgrenser, men nedbørsgrenser, har fylkene Agder og Vestland mindre areal som tilhører Rogaland vannregion og motsatt. Plandokumentene til Rogaland vannregion ble av den grunn også vedtatt i Agder og Vestland fylkesting, og Rogaland fylkesting vedtok plandokumentene til Agder og Vestland vannregion. 

Rogaland vannregion:

 

Etter politisk vedtak sendes planene for godkjenning til Miljødirektoratet innen 31. desember 2021. Direktoratene sender sin tilråding til KLD (Klima- og miljødepartementet) senest 8. april 2022, og departementsgodkjenning og rapportering sendes til ESA våren 2022. 

EUs vanndirektiv

En kort beskrivelse av knytningen mellom EUs vanndirektiv, vannforskriften og vannarbeidet finner du i regionalplan for vannforvaltning 2016–2021.

Rogaland vannregion og vannregionmyndighet

Rogaland fylkeskommune har ansvar for vannforvaltning i Rogaland vannregion. Fylkeskommunens oppgave som vannregionmyndighet er å være prosessleder, med ansvar for å samordne innspill fra sektormyndighetene. 

Den enkelte sektormyndighet har ansvar for å dokumentere sin sektors påvirkninger på vannmiljøet, etter vannforskriften. Sektormyndighetene skal foreslå og iverksette tiltak for å nå miljømålene i planen. 

Hvordan vannforvaltningsarbeidet er organisert er vist i figuren under. 

Organisering Rogaland vannregion - Klikk for stort bildeOrganisering Rogaland vannregion 

Nettsider: Vannportalen og Vann-Nett

Informasjon om norsk vannforvaltning finner du på vannportalen. På vannportalen Rogaland kan du lese mer om arbeidet med vannforvaltning i Rogaland. 

Alt dataunderlag i vannforvaltningsarbeidet, påvirkninger, økologisk tilstand, miljømål, tiltak og mye mer, er å finne på vann-nett.no. Her kan du også gå inn i kartverktøyet (liten pil i høyre side) og sjekke hvordan det står til med bekken i nabolaget ditt.

Om høringen av planen

Planen med tilhørende dokumenter var på høring iht. nasjonalhøringsperiode fra 1. mars - 31. mai 2021. I løpet av høringen kom det inn høringsinnspill fra 39 instanser. Høringsinnspillene og høringsdokumentene ligger alle tilgjengelig på vannportalen. 

Det er også utarbeidet en kortversjon av planen. Denne finner du på vannportalen Rogaland. 

Andre dokumenter

Vår/sommer 2019 var planprogrammet for vannforvaltningsplanen, og et dokument for hovedutfordringer i Rogaland vannregion på høring:

Les mer om vedtatt regionalplan for vannforvaltning for vannregion Rogaland 2016-2021 med tilhørende dokumenter.

Vedtatt plan er gjeldende ut 2021, og kommuner, vannområder og andre følger opp planen med gjennomføring av ulike typer tiltak, beskrevet i tiltaksprogrammet.

Til toppen