Regionalplan for vannforvaltning 2022-2027

Jarle Lunde

Regionalplan for vannforvaltning med tilhørende tiltaks- og handlingsprogram ble vedtatt i Fylkestinget den 14. des 2021, og er gjeldende for 2022-2027 etter departementenes godkjenning 31. oktober 2022.

Planen – kort fortalt

Formålet med Regionalplan for vannforvaltning for Rogaland vannregion 2022-2027, er å gi en oversiktlig framstilling av hvordan vi ønsker å forvalte vannmiljøet og vannressursene i regionen i et langsiktig perspektiv. Planen skal bidra til å koordinere og samordne vannforvaltning og arealbruk på tvers av sektorer, samt kommune- og fylkesgrenser. Gjennom samarbeidet og iht. vannforskriften, skal vannforvaltningen beskytte vannmiljøet mot forringelse, samt forbedre og gjenopprette miljøtilstanden der forholdene ikke er gode nok.

Plandokument

Plandokumentene ble vedtatt av Fylkestinget (sak 153/21) den 14. desember 2021. Fordi vannregiongrensene ikke følger fylkesgrenser, men nedbørsgrenser, har fylkene Agder og Vestland mindre areal som tilhører Rogaland vannregion og motsatt. Plandokumentene til Rogaland vannregion ble av den grunn også vedtatt i Agder og Vestland fylkesting, og Rogaland fylkesting vedtok plandokumentene til Agder og Vestland vannregion. 

Rogaland vannregion:

Regional vannforvaltningsplan, handlingsprogram og tiltaksprogram finner du på vannportalen sine sider

Etter vedtak i Fylkestinget ble vannforvaltningsplanen oversendt Klima- og miljødepartementet for nasjonal godkjenning i departementsgruppen for vannforvaltning i Norge. Dette for å sikre at planen er i samsvar med nasjonal politikk, herunder kravene i vannforskriften og nasjonale føringer.

Vannforvaltningsplanene i Norge ble nasjonalt godkjent 31.10.2022. Endelig godkjent plan utgjør derfor; den regionalt vedtatte planen, fylkestingsvedtakene og departementets vedtak om godkjenning.

Rogaland vannregion og vannregionmyndighet

Rogaland fylkeskommune har ansvar for vannforvaltning i Rogaland vannregion. Fylkeskommunens oppgave som vannregionmyndighet er å være prosessleder, med ansvar for å samordne innspill fra sektormyndighetene. 

Den enkelte sektormyndighet har ansvar for å dokumentere sin sektors påvirkninger på vannmiljøet, etter vannforskriften. Sektormyndighetene skal foreslå og iverksette tiltak for å nå miljømålene i planen. 

Hvordan vannforvaltningsarbeidet er organisert er vist i figuren under. 

Organisering Rogaland vannregion - Klikk for stort bildeOrganisering Rogaland vannregion

 

Vannportalen og Vann-Nett

Informasjon om norsk vannforvaltning finner du på vannportalen. På vannportalen Rogaland kan du lese mer om arbeidet med vannforvaltning i Rogaland. 

Alt dataunderlag i vannforvaltningsarbeidet, påvirkninger, økologisk tilstand, miljømål, tiltak og mye mer, er å finne på vann-nett.no. Her kan du også gå inn i kartverktøyet (liten pil i høyre side) og sjekke hvordan det står til med bekken i nabolaget ditt.

Om høringen av planen

Planen med tilhørende dokumenter var på høring iht. nasjonalhøringsperiode fra 1. mars - 31. mai 2021. I løpet av høringen kom det inn høringsinnspill fra 39 instanser.

Høringsinnspill og høringsdokumenter er tilgjengelig på vannportalen 

En kortversjon av planen finner du på vannportalen Rogaland