Utviklingsplan for Rogaland 2025-2028, Regional planstrategi

Arbeidet med Utviklingsplan for Rogaland 2025-2028 er i gang. Utviklingsplanen er fylkeskommunens overordnede styringsdokument, og beskriver retningen på samfunnsutviklingen vi ønsker å se i Rogaland. 

Natur i Rogaland. Foto - Klikk for stort bildeLysefjorden i Rogaland Øyvind Nesvåg

Høsten 2023 fikk vi et nytt fylkesting. Senest ett år etter konstituering må fylkestinget vedta en ny regional planstrategi for valgperioden. Planen skal beskrive utviklingstrender i fylket, definere ønsket samfunnsutvikling og redegjøre for hva samfunnsaktører i Rogaland må gjøre for å oppnå denne. I tillegg skal planen inneholde en vurdering av hvilke planer vi har behov for i fylket. Utgangspunktet er dagens situasjon og de utfordringer Rogaland står foran, samt føringer gitt av nasjonale og regionale myndigheter.

Fylkestinget har vedtatt å kalle dokumentet for "Utviklingsplan for Rogaland", da dette gir et bedre bilde av hensikten med dokumentet. 

Gjeldende Utviklingsplan for Rogaland for perioden 2021-2024 ble vedtatt i fylkestinget i Rogaland 20. oktober 2020. 

Les Utviklingsplan for Rogaland 2021-2024

Arbeidet med planen skal være forankret i FNs bærekraftsmål og skal fungere som en driver for fylkets bærekraftsarbeid. 

Utviklingsplanen skal gi svar på tre spørsmål

1. Hvor er vi?

Hva er status i Rogalandssamfunnet? Hvilke utfordringer står vi overfor, og hvilke muligheter kan vi gripe hvis vi står samlet?

2. Hvor vil vi?

Hvordan skal Rogaland se ut om 4 år, eller om 20 år? Vi setter langsiktige mål for samfunnsutviklingen, og beskriver mer kortsiktige satsingsområder.

3. Hvordan skal vi få det til? 

Gitt utfordringsbildet og utviklingsmålene, hvilke oppgaver står vi overfor og hvordan skal vi løse disse? Dette innebærer en gjennomgang av de regionale planene vi har, og om vi trenger nye.

Fremdriftsplan

Fremdriftsplan. Grafikk - Klikk for stort bilde

Utarbeide plan 

  • Innhente kunnskapsgrunnlag, 1.kvartal 2023 til 4.kvartal 2023. 
  • Ferdigstille kunnskapsgrunnlag, 4.kvartal 2023 til 2.kvartal 2024. 
  • Skrive høringsutkast, 1.kvartal til 2.kvartal 2024. 
  • Ferdigskrive plan, 3.kvartal til 4.kvartal 2024. 

Medvirkning

  • Referansegrupper, 3.kvartal til 4. kvartal 2023. 
  • Regionale samlinger, 3.kvartal til 4.kvartal 2023. 
  • Ansatte/folkevalgte i Rogaland fylkeskommune, 3.kvartal til 4.kvartal 2023. 
  • Plansjefer i kommunene, 1.kvartal 2024. 

Høring

  • April 2024 til 30.juni 2024. 

Vedtak

  • Utviklingsplanen skal vedtas i fylkestinget i 4.kvartal 2024. 

Involvering og medvirkning

Utarbeidelse av en Utviklingsplan for Rogaland gjøres i tett samspill med Rogalandssamfunnet. I prosessen vil vi forsøke å legge til rette for at mange aktører kan drøfte utfordringer, forventninger og veivalg.

Regionale samlinger høsten 2023

I forbindelse med Utviklingsplan for 2025-2028, inviterte fylkeskommunen kommuner, statlige organer, frivillighet og næringsliv til medvirkningssamlinger i perioden 1-15. november 2023. 

Les oppsummering fra samlingene som PDF.  (PDF, 15 MB)

Høring

Høringsdokumentet til ny utviklingsplan er på høring fra slutten av april til 30.juni 2024.