Regionalplan for klimaomstilling

Jærlandskap sett fra luften en sommerdag - Klikk for stort bildeJordbruk møter landskapsvern langs Nærlandsstranden i Hå kommune. Øyvind Nesvåg

Nasjonale og internasjonale klimamål forplikter oss til å jobbe med klima regionalt og lokalt. I den forbindelse er det nødvendig å avklare hvilke ambisjoner og mål Rogaland skal sette seg for klimaomstilling. Vi trenger en plan for hvordan omstillingen skal skje. 

Klimaomstilling innebærer en omlegging av samfunnets strukturer og rutiner slik at vi klarer overgangen til et lavutslippssamfunn. Det er rett og slett den jobben som må gjøres for at vi skal nå klimamålene våre. Dette innebærer en transformasjon av hvordan vi jobber, hvordan vi reiser og hvor og hvordan vi bor og lever livene våre. I denne transformasjonen ligger det både utfordringer og muligheter i årene som kommer.

Noe av hensikten med regionalplanen vil være å innhente kunnskap om og belyse hva slags barrierer og drivere for omstilling som finnes i Rogaland, og hva som vil være den «rogalandske» måten å gjennomføre klimaomstillingen på.  

Aktuelle tema for regionalplanen

Klimaomstilling er et komplekst område, og innholdet i regionalplanen er ikke «satt» enda. Følgende tema anses som relevante for planarbeidet: 

 • Klimatilpasning
 • Energiomstilling
 • Reduksjoner i klimagassutslipp
 • Økte opptak av karbon
 • Klimarisiko
 • Sirkulærøkonomi
 • Forholdet mellom klima, naturmangfold og arealplanlegging 

Hvem skal planen gjelde for?

Klimaendringene og arbeidet med å begrense disse er noe som både påvirker og angår oss alle. Målgruppen for regionalplanen vil være bred og inkludere: 

 • Kommuner
 • Statlige myndigheter
 • Næringsliv
 • Landbrukssektoren
 • Transportsektoren
 • Industrisektoren
 • Undervisning og forskning
 • Organisasjoner og nettverk
 • Innbyggerne  

Mål for planarbeidet

Det er et mål at regionalplanen skal vise hva som må til for at Rogalandssamfunnet skal lykkes med klimaomstillingen, og på sikt bli et klimatilpasset lavutslippssamfunn. Planen skal synliggjøre hvilke særskilte utfordringer Rogaland står overfor i arbeidet med å klimaomstille samfunnet.   

Det er et mål å innhente og spre kunnskap om klimautfordringene, og skape arenaer der vi kan diskutere løsninger. 

Det er et mål å bidra til at innbyggerne i fylket forstår utfordringsbildet og står samlet om mål og tiltak.

Les mer om planarbeidet for regionalplan for klimaomstilling

Dokumenter