Regionalplan for klimaomstilling

For å sikre et godt samfunn for de som kommer etter oss, er det avgjørende å lykkes med klimaomstillingen. For å klare det, trenger vi et bredt og godt samarbeid mellom alle aktører i Rogaland, slik at vi drar i samme retning. Regionalplan for klimaomstilling skal vise hva som må til for at regionen skal lykkes med klimaomstillingen, og på sikt bli et klimatilpasset lavutslippssamfunn. 

Hva er et planprogram? 

Planprogrammet er en avtale mellom fylkeskommunen og resten av Rogalandssamfunnet om hvordan planprosessen vil bli lagt opp. Planprogrammet er en «plan for planen» som skal definere formål, gi en oversikt over rammer og premisser for planen, peke på problemstillinger og utredningsbehov, gjøre rede for opplegget for medvirkning og vise tenkt organisering og fremdrift. 

Hva skal planen omfatte?

Hovedtemaene i regionalplanen er: Klimarisiko og utslipp av klimagasser. Gjennom planarbeidet søker vi å finne svar på hvordan Rogaland skal klare overgangen til et lavutslippssamfunn, og hva dette vil kunne innebære av utfordringer og muligheter for den enkelte samfunnsaktør, og Rogalandssamfunnet som helhet. 

Disse seks deltemaene er foreslått inkludert i planarbeidet: 

 • Redusere direkte utslipp 
 • Smart energiomstilling 
 • Sirkulær ressursbruk 
 • Bærekraftig forvaltning av natur og arealer 
 • Trygt og klimatilpasset samfunn 
 • Fremtidsrettet og rettferdig omstilling 

Hvem skal planen gjelde for?

Klimaendringene og arbeidet med å begrense disse er noe som både påvirker og angår oss alle. Målgruppen for regionalplanen vil være bred og inkludere: 

 • Kommuner
 • Statlige myndigheter
 • Næringsliv
 • Landbrukssektoren
 • Transportsektoren
 • Industrisektoren
 • Undervisning og forskning
 • Organisasjoner og nettverk
 • Innbyggerne  

Les mer om planarbeidet for regionalplan for klimaomstilling