Om planarbeidet - regionalplan for klimaomstilling

Organisering av planarbeidet

Det å lage en regionalplan er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen, kommunene i fylket, staten, næringslivet i regionen og andre berørte aktører med relevant kunnskap. For å lykkes med regionalplanen, er det helt avgjørende at vi klarer å få til god og bred medvirkning og et godt samarbeid.

Skjematisk oversikt av prosjektorganisering. Figur - Klikk for stort bildeFigur 5: Prosjektorganisasjon for Regionalplan for klimaomstilling.

Fylkestinget er regional planmyndighet, og vedtar planprogrammet og den endelige regionalplanen.

Klimarådet gir råd og innspill til planen, og består av politisk oppnevnte personer fra fylkeskommunen og noen kommuner.

Den administrative prosjektgruppen utgjør prosjektets tverrfaglige og tverretatlige arbeidsgruppe.

Sekretariatet er pådriver for gjennomføringen av planarbeidet, og sørger for nødvendig kunnskapsinnhenting og forberedelse av saker som skal tas opp i prosjektgruppen og Klimarådet.

Det skal opprettes ei referansegruppe for planarbeidet. Dette vil være ei bred gruppe av interessenter som kan bidra med innspill i planprosessen.

Fremdriftsplan

Framdriftsplan. Figur - Klikk for stort bildeFigur 6: framdriftsplan for Regionalplan for klimaomstilling

Utarbeide planprogram: 1. kvartal 2021 til 2. kvartal 2023

 • Kunnskapsgrunnlag: 4. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022
 • Politisk oppstartssak: 22. februar 2022
 • Møter og medvirkning: 1.–3. kvartal 2023
 • Politisk vedtak fylkesutvalget: 29. november 2022
 • Høring: 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023
 • Vedtak planprogram i fylkestinget: juni 2023

Utarbeide regionalplan: 4. kvartal 2022 til 4. kvartal 2024

 • Kunnskapsgrunnlag: 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2022
 • Møter og medvirkning: 4. kvartal til 2. kvartal 2024
 • Skriving av plandokument: 4. kvartal 2023 til 3. kvartal 2024
 • Politisk vedtak i fylkestinget: april 2024
 • Planhøring: 2. kvartal 2024
 • Vedtak av plan i fylkestinget: desember 2024

Kunnskapsgrunnlag

Som del av kunnskapsgrunnlaget til klimaomstillingsplanen, har fylkeskommunen fått på plass noen utredninger fra eksterne rådgivere. Rapportene omhandler ulike aspekter av omstillingen. 

CICERO og Menon Economics har skrevet rapporten «Klima- og energiomstilling i Rogaland». Denne berører både klimarisiko og reduksjoner i klimagassutslipp, og belyser mulige fremtidsbilder for Rogaland i 2050.

Rapporten adresserer disse tre spørsmålene:

 • Hvordan kan Rogalandssamfunnet jobbe for å redusere klimagassutslipp, på kort og lang sikt?
 • Hva kan overgangen til et lavutslippssamfunn innebære av omstillingsrisiko for Rogaland?
 • Hvilke muligheter og potensielle fordeler ligger i omstillingen, og hvordan kan Rogalandssamfunnet utnytte disse?

Les rapporten på Menon sine nettsider

NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, har kartlagt omfanget av karbonrike arealer i Rogaland, og analysert mulig utvikling av disse arealene fremover. Rapporten gir oversikt over hvor vi finner karbonrike arealer i fylket, hva slags arealer dette er, og anslått karbonlagring dette gir oss.

I scenarioanalysen er det beregnet utslipp fra historisk nedbygging (i perioden 2010-2020), og potensielt klimagassutslipp ved realisering av planlagt fremtidig nedbygging. Det er også kartlagt myrområder som kan egne seg for restaurering.

Les rapporten på NIBIO sine nettsider

Data og analyser er gjort på fylkesnivå, for de enkelte regionene og på kommunenivå. Datagrunnlaget i rapporten ligger tilgjengelig på Temakart Rogaland, under temalaget Aktuelle analyser. 

Møter og aktiviteter

Gjennomførte aktiviteter

 • Webinar om klimaomstilling i Rogaland, 30. januar 2024
 • Workshop: Rogaland 2050 – Hvordan kan fremtida se ut? 
 • Høringswebinar - planprogrammet på høring 12. januar 2023 
 • Webinar om klimaomstilling i Rogaland, 8. mars 2022 på Teams
 • Møte i administrativ prosjektgruppe 28. april 2022
 • Møte i Klimarådet 5. mai 2022
 • Workshop om klimaomstilling 25. mai 2022
 • Møte i administrativ prosjektgruppe 31. august 2022
 • Møte i Klimarådet 13. september 2022
 • Workshop i Haugesund, 14. juni og Stavanger, 15. juni: Hvilke utfordringer står Rogaland overfor i omstillingen til lavutslippssamfunnet?