Om planarbeidet - regionalplan for klimaomstilling

Organisering av planarbeidet

Det å lage en regionalplan er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen, kommunene i fylket, staten, næringslivet i regionen og andre berørte aktører med relevant kunnskap. For å lykkes med regionalplanen, er det helt avgjørende at vi klarer å få til god og bred medvirkning og et godt samarbeid.

Skjematisk oversikt av prosjektorganisering. Figur - Klikk for stort bildeFigur 5: Prosjektorganisasjon for Regionalplan for klimaomstilling.

Fylkestinget er regional planmyndighet, og vedtar planprogrammet og den endelige regionalplanen.

Klimarådet gir råd og innspill til planen, og består av politisk oppnevnte personer fra fylkeskommunen og noen kommuner.

Den administrative prosjektgruppen utgjør prosjektets tverrfaglige og tverretatlige arbeidsgruppe.

Sekretariatet er pådriver for gjennomføringen av planarbeidet, og sørger for nødvendig kunnskapsinnhenting og forberedelse av saker som skal tas opp i prosjektgruppen og Klimarådet.

Det skal opprettes ei referansegruppe for planarbeidet. Dette vil være ei bred gruppe av interessenter som kan bidra med innspill i planprosessen.

Fremdriftsplan

Framdriftsplan. Figur - Klikk for stort bildeFigur 6: framdriftsplan for Regionalplan for klimaomstilling

Utarbeide planprogram: 1. kvartal 2021 til 2. kvartal 2023

 • Kunnskapsgrunnlag: 4. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022
 • Politisk oppstartssak: 22. februar 2022
 • Møter og medvirkning: 1.–3. kvartal 2023
 • Politisk vedtak fylkesutvalget: 29. november 2022
 • Høring: 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023
 • Vedtak planprogram i fylkestinget: juni 2023

Utarbeide regionalplan: 4. kvartal 2022 til 4. kvartal 2024

 • Kunnskapsgrunnlag: 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2022
 • Møter og medvirkning: 4. kvartal til 2. kvartal 2024
 • Skriving av plandokument: 4. kvartal 2023 til 3. kvartal 2024
 • Politisk vedtak i fylkestinget: april 2024
 • Planhøring: 2. kvartal 2024
 • Vedtak av plan i fylkestinget: desember 2024

Møter og aktiviteter

Hva skjer framover?

Workshop: Rogaland 2050 – Hvordan kan fremtida se ut? 

Rogaland fylkeskommune inviterer til samling om klimascenarioer for Rogaland for år 2050. Hvordan ser økonomien ut? Hva slags klimaendringer får vi, og hvordan vil disse kunne påvirke samfunnet? Og når vi målet om å bli et lavutslippssamfunn?

Dette er den andre av tre workshops arrangert i samarbeid med Menon Economics og CICERO Senter for klimaforskning. 

Meld deg på workshop i Haugesund, 4. oktober

Meld deg på workshop i Stavanger, 5. oktober

Gjennomførte aktiviteter

 • Høringswebinar - planprogrammet på høring 12. januar 2023 
 • Webinar om klimaomstilling i Rogaland, 8. mars 2022 på Teams
 • Møte i administrativ prosjektgruppe 28. april 2022
 • Møte i Klimarådet 5. mai 2022
 • Workshop om klimaomstilling 25. mai 2022
 • Møte i administrativ prosjektgruppe 31. august 2022
 • Møte i Klimarådet 13. september 2022
 • Workshop i Haugesund, 14. juni og Stavanger, 15. juni: Hvilke utfordringer står Rogaland overfor i omstillingen til lavutslippssamfunnet?