Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland

Denne planen gir ambisiøse mål for å oppnå et Rogalandssamfunn som er bærekraftig og godt tilpasset et klima i endring. Et viktig grep i oppfølgingen av planen, er å opprette et nettverk for bedre samarbeid og erfaringsutveksling.

 

Forside regionalplan for klimatilpasning - Klikk for stort bilde

Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland 2020–2050

Regionalplan for klimatilpasning er en overordna og strategisk plan for klimatilpasningsarbeidet i Rogaland. Planen skal bidra til mer samarbeid på tvers av nivå og fag, mer kunnskaps- og kompetanse heving, mer innovasjons- og forskningsaktivitet, og større gjennomføringsgrad av klimatilpasningstiltak.

Planen ble vedtatt i fylkestinget i Rogaland 20. oktober 2020.

Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland 2020–2050 (PDF, 14 MB)

Planen består av tre dokumenter:

  • Regionalplandokumentet (2020-2050) inneholder visjon, mål, satsingsområder og retningslinjer. Dette dokumentet angir retning og prioriteringer for arbeidet.
  • Handlingsprogrammet for klimatilpasning beskriver hvilke tiltak som skal gjennomføres i perioden 2020-2024, og som følger opp mål i planen.
  • Kunnskapsdelen oppsummerer viktig kunnskap som planen bygger på. 

Handlingsprogram (PDF, 2 MB)

Kunnskapsdelen  (PDF, 3 MB)

Kunnskapsgrunnlaget 

Kunnskapsgrunnlaget til utarbeidelse av planen finner du samlet i en egen artikkel. 

I oppfølgingen av planen må vi forvente at ny kunnskap som blir tilgjengelig vil kunne bidra til endringer i behov og prioriteringer underveis.  

Ambisiøse mål for arbeidet

Planens hovedmål er å sikre et bærekraftig samfunn som er godt forberedt på, og tilpasset, klimaendringene. Det er i tillegg tre delmål som detaljerer hva vi skal jobbe mot:

a) Kunnskap og kompetanse

Sikre nødvendig kunnskap og kompetanse om lokale konsekvenser av klimaendringer, og sammen mobilisere samfunnet til å utvikle gode klimaresiliente løsninger.

b) Velfungerende økosystemer

Sikre grunnlaget for et rikt naturmangfold og velfungerende økosystemer, slik at naturverdiene og matproduksjonen ivaretas for fremtiden, og naturens evne til å tilpasse seg ivaretas.

c) Klimarobust og tilpasningsdyktig samfunn

Redusere sårbarhet for klimaendringer og styrke klimaresiliens i eksisterende lokalsamfunn og infrastruktur, og sikre at ny utbygging ikke bidrar til økt sårbarhet og klimarisiko.

Hva er klimatilpasning?

Klimatilpasning innebærer å forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg og iverksette tiltak for å på den ene siden å hindre eller redusere skade, og på den andre siden utnytte mulighetene som endringene kan innebære.

Oppfølging av planen

Handlingsprogrammet beskriver tiltak knyttet til fire hovedtema:

  1. Nettverk for klimatilpasning i Rogaland
  2. Kunnskaps- og kompetanseheving
  3. Anbefalte tiltak i kommunene
  4. Interne tiltak for Rogaland fylkeskommune

Naturbaserte løsninger for klimatilpasning er prioritert som tema i oppfølgingen av planen. Det er utarbeidet en egen prosessveileder. 

Prosessveileder for arbeid med naturbaserte løsninger for klimatilpasning.