Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland

Denne planen gir ambisiøse mål for å oppnå et Rogalandssamfunn som er bærekraftig og godt tilpasset et klima i endring. Et viktig grep i oppfølgingen av planen, er å opprette et nettverk for bedre samarbeid og erfaringsutveksling.

Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland 2020–2050

Regionalplan for klimatilpasning er en overordna og strategisk plan for klimatilpasningsarbeidet i Rogaland. Planen skal bidra til mer samarbeid på tvers av nivå og fag, mer kunnskaps- og kompetanse heving, mer innovasjons- og forskningsaktivitet, og større gjennomføringsgrad av klimatilpasningstiltak.

Planen ble vedtatt i fylkestinget i Rogaland 20. oktober 2020.

Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland 2020–2050 (PDF, 14 MB)

Planen består av tre dokumenter:

Kunnskapsgrunnlaget 

Kunnskapsgrunnlaget til utarbeidelse av planen finner du samlet i en egen artikkel. 

I oppfølgingen av planen må vi forvente at ny kunnskap som blir tilgjengelig vil kunne bidra til endringer i behov og prioriteringer underveis.  

Ambisiøse mål for arbeidet

Planens hovedmål er å sikre et bærekraftig samfunn som er godt forberedt på, og tilpasset, klimaendringene. Det er i tillegg tre delmål som detaljerer hva vi skal jobbe mot:

a) Kunnskap og kompetanse

Sikre nødvendig kunnskap og kompetanse om lokale konsekvenser av klimaendringer, og sammen mobilisere samfunnet til å utvikle gode klimaresiliente løsninger.

b) Velfungerende økosystemer

Sikre grunnlaget for et rikt naturmangfold og velfungerende økosystemer, slik at naturverdiene og matproduksjonen ivaretas for fremtiden, og naturens evne til å tilpasse seg ivaretas.

c) Klimarobust og tilpasningsdyktig samfunn

Redusere sårbarhet for klimaendringer og styrke klimaresiliens i eksisterende lokalsamfunn og infrastruktur, og sikre at ny utbygging ikke bidrar til økt sårbarhet og klimarisiko.

Hva er klimatilpasning?

Klimatilpasning innebærer å forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg og iverksette tiltak for å på den ene siden å hindre eller redusere skade, og på den andre siden utnytte mulighetene som endringene kan innebære.

Les mer om klimatilpasning på Miljødirektoratets nettsider.

Oppfølging av planen

Handlingsprogrammet beskriver tiltak knyttet til fire hovedtema:

  1. Nettverk for klimatilpasning i Rogaland
  2. Kunnskaps- og kompetanseheving
  3. Anbefalte tiltak i kommunene
  4. Interne tiltak for Rogaland fylkeskommune

Frem mot sommeren 2021 vil vi jobbe med å starte opp nettverket. 

Til toppen