Nettverk for klimatilpasning

Figur som viser skjematisk oppsett av nettverk for klimatilpasning i Rogaland - Klikk for stort bildeFigur som viser skjematisk oppsett av nettverket for klimatilpasning i Rogaland med de ulike samhandlingsarenaene.

  

Nettverk for klimatilpasning i Rogaland er et viktig grep i oppfølging av Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland. Det er opprettet to nye samhandlingsarenaer; klimaråd og klimatilpasningsforum, mens flere eksisterende arenaer skal styrkes.   

Kompetanseheving i kommunene skal prioriteres. I nettverket vil det derfor legges vekt på økt støtte og veiledning fra regionalt nivå, men også mer utstrakt grad av samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommunene. 

Samtidig må offentlige og private aktører jobbe enda bedre i lag, for å få til ønsket kunnskaps- og kompetanseheving. Gjennom satsing på kompetanseheving vil vi lettere utvikle trygge og klimarobuste samfunn i Rogaland. Det er også ønskelig med mer innovasjon og forskning i regionen. Sammen med forvaltningen, vil næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner alle være viktig å få med som aktive deltakere. Vi har behov for ulike perspektiver og meninger om utfordringsbildet, behov og mulige løsninger.

De sentrale samhandlingsarenaene i nettverket er beskrevet under.