Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke (regionalplanen) ble vedtatt i fylkestinget i Rogaland 20. oktober 2020. Planen erstatter Regionalplan for Jæren 2013-2040 og Regionalplan for Jæren 2050 del 1 (vedtatt 2019).

 

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke er en langsiktig plan for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging i de ti kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Time, Klepp, Hå, Gjesdal og Kvitsøy. Sammen utgjør disse kommunene en av Norges største bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Planen ble vedtatt i fylketinget i Rogaland 20. oktober 2020.

Endret 14. juni 2023.

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke (PDF, 12 MB)

Om Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke

Planens visjon er «en bærekraftig og endringsdyktig region» og har et perspektiv mot 2050.

Gjennom retningslinjer og faglige råd for en rekke plantema og en regional planbestemmelse for handel, angir regionalplanen felles rammer og regional politikk for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging i regionen. Planen er forankret i plan- og bygningsloven og skal legges til grunn for planlegging på alle nivå.  

Arbeidet med revidering av regionalplanen startet i 2017 og den nye planen har blitt til gjennom et omfattende samarbeid med kommunene, statlige etater, næringsliv og interesseorganisasjoner. Gjennom planarbeidet er det etablert et løpende samarbeid med disse aktørene. De vil derfor også involveres tett i arbeidet med gjennomføring av planens handlingsprogram (se kapittel 9).

Veiledning

For at målene i planen skal nås er det viktig med planfaglig veiledning. Rogaland fylkeskommune bidrar til dette gjennom løpende plandialog med kommuner og andre aktører. I tillegg vil det utvikles skriftlig veiledningsmateriell for flere av temaene i regionalplanen.

Veilederen Bymessig fortetting på jærsk skal gi inspirasjon til arbeidet med by- og tettstedsutvikling, og forklarer hvordan retningslinjene i regionalplanens kapittel 6 om stedsforming, bokvalitet og uteområder kan forstås og brukes.

Veilederen Arealplanlegging på Jærsk forklarer hvordan kommunen kan gå frem for å lage arealstrategi og sette kommunalt jordvernmål i kommuneplanen. Dette er to sentrale tema i regionalplanen.

Veilederen Bærekraftig boligforsyning i Rogaland viser hvordan kommuner kan jobbe systematisk og kunnskapsbasert for å utforske fremtidige boligbehov og lage gjennomførbare planer for boligforsyning. Veilederen er laget for bruk i hele fylket men følger opp et punkt i handlingsprogrammet til regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke.

Les veilederne her

 

Regional blågrønn struktur

I juni 2023 sluttbehandlet fylkestinget arbeidet med en regional blågrønn struktur for kommunene Kvitsøy, Stavanger, Randaberg, Sola, Sandnes, Strand, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Arbeidet inngår som en del av regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke. Regional blågrønn struktur sammenstiller viktige natur og friluftsverdier med NVEs aktsomhetskart for flom og skal ligge til grunn for kommunenes planlegging.  

Les her om regional blågrønn struktur.