Tilskudd til opplæring i bedrift

Lærebedrifter får utbetalt tilskudd for å gi opplæring. Lærlingens alder, skolebakgrunn og lærefag påvirker beløpet. Tilskuddet utbetales en gang per halvår.

Basistilskudd 1

Basistilskudd 1 gjelder for lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater med opplæringsrett. For en lærling eller lærekandidat utbetales det maksimalt 167 407 kroner for ett år med opplæring. Det gis ikke tilskudd for verdiskapningsdelen av læretiden, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift. Tilskuddet forutsetter at det er en godkjent lærekontrakt eller opplæringskontrakt, det utbetales tilskudd fra den dato som settes som læretidsstart.

Basistilskudd 2

Lærlinger, lærekandidater, praksisbrevkandidater og kandidater for fagbrev på jobb som har fylt 21 år eller som tidligere har oppfylt retten sin til videregående skole gir basistilskudd 2. Det blir utbetalt 5 452 kroner per måned for hele læretiden i bedrift.

Det utbetales normalt ikke tilskudd i fag hvor det er krav om tre år i skole før opplæring i bedrift. Dette er fordi det kun er verdiskapningsdelen som gjenstår. Unntatt fra dette er maritim elektrikerfaget og flyfagene. 

For kandidater i små og verneverdige fag som er over 21 år eller som tidligere har oppfylt retten sin til videregående opplæring utbetales det 9 272 kroner per måned.

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskuddssatser/satser-larlinger-2021/

Tilskuddsordning for lærlinger/lærekandidater med særskilte behov

Disse lærebedriftene kan søke om tilskudd:

  • Lærebedrifter som har lærlinger/lærekandidater under 25 år med særskilte behov.
  • Lærebedrifter som har lærlinger/lærekandidater med svake norskferdigheter og kort botid i Norge.

Lærebedrifter kan søke om inntil 6 timer per uke, maksimalt 47 uker per år. Det er mulig å søke om ekstra tilskudd ett år frem i tid eller ett år tilbake i tid. Tilskuddet skal kun benyttes til ekstra personellressurs, for ekstra oppfølging av lærling/lærekandidat.

Opplæringskontor sender inn søknad på vegne av sine medlemsbedrifter.

Dersom summen av alle godkjente søknader overstiger bevilgningen som er avsatt for tilskuddsordningen, vil det bli foretatt en forholdsmessig avkorting på alle godkjente søknader. Sats per klokketime fastsettes ved utbetalingstidspunktet.

Frist for å søker er 15. oktober 2022.

Retningslinjene for tilskuddsordningen (PDF, 133 kB)

Søknad om språkstøtte

Skjema - Søknad språkstøtte 09082022 - skrivbar pdf (PDF, 75 kB)

Artikkelliste