Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027

Det overordnede målet med programmet er bedre psykisk helse, livskvalitet og rusmiddelforebygging blant barn og unge (0-24 år) og befolkningen generelt. Se programbeskrivelsen.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og KS har utarbeidet en nasjonal langtidsplan fra Helsedirektoratet. Dette er en arbeidsmetode som skal implementeres over 10 år. 

Resultatmålene for psykisk helse og rusmiddelforebygging er:

 • Innen 2019 har de fleste kommuner inkludert forhold som fremmer psykisk helse og rusmiddelforebygging som del av oversiktsarbeidet etter folkehelseloven, og i 2023 har alle kommuner det. 
 • Innen 2020 har de fleste kommuner drøftet utfordringer knyttet til barn og unges psykiske helse og trivsel, og bruk av rusmidler, og avklart eventuelle planbehov, og i 2024 har alle kommuner det.
 • Innen utløpet av programperioden (2027) har alle kommuner økt kapasitet og kompetanse til å drive et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid for å fremme psykisk helse og rusmiddelforebygging. 

Rogaland fylkeskommune har et regionalt koordineringsansvar for Program for folkehelsearbeid i kommunene. Programmet er todelt, med en tilskuddsordning og et langtidsprogram.

Mulighetsrommet

Tilskuddsordningen har vi i Rogaland kalt "Mulighetsrommet". Det er en tiltaksutvikling som går over 6 år, fra 2019-2024, hvor kommuner kan søke om støtte. Det inngås et samarbeid med forskningsmiljøer for å øke kompetansen på forskning og for å styrke kommunene som aktør i folkehelseforskning. Formålet med Mulighetsrommet er å utvikle kunnskapsbaserte lokale tiltak, arbeidsmåter og verktøy for å fremme barn og unges livskvalitet, psykiske helse og rusforebyggende arbeid i kommunene.

Langtidsprogrammet

Langtidsprogrammet er en tiårig satsning som alle kommuner skal delta i, fra 2017-2027. Satsingen skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er sentrale tema.

Hovedmål: Kommunene har etablert et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid, og integrert psykisk helse og rusmiddelforebygging som del av dette.

 • Delmål 1: Kommunene har økt kunnskap og kompetanse om faktorer som har betydning for befolkningens psykiske helse og bruk av rusmidler.
 • Delmål 2: Kommunene har tilgang til og bruker relevante styringsdata som gir oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer.
 • Delmål 3: Kommunene har, utfra det lokale utfordringsbildet, definert og prioritert sitt folkehelsearbeid som del av planprosessene.
 • Delmål 4: Kommunene har implementert kunnskapsbaserte tiltak i tråd med mål i kommuneplaner.
 • Delmål 5: Kommunene har etablert rutiner for læring og forbedring i folkehelsearbeidet.
 • Delmål 6: Kommunene er styrket som aktør i folkehelseforskning.
 • Delmål 7: Statlige strukturer og virkemidler med relevans for psykisk helse og rusmiddelforebygging er bedre koordinert mot kommunesektoren.

Regional satsing på langtidsprogrammet

Rogaland fylkeskommune benytter partnerskap for folkehelse som hovedarena for å styrke kommunenes kompetanse for å nå resultatmålene i programmet.

Innsatsen styrkes ved:

 • Tilbud til kommuner og organisasjoner om kurs i prosjekthåndboka ved Jonas Aakre som verktøy for å øke kompetansen til å drive et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. 
 • Fylkeskommunen deltok i 2020 på et forskningskurs i regi av Helsedirektoratet og FHI. Vi anbefaler kommunene og se oppsummeringspresentasjonen (PDF, 3 MB) fra kurset. Det vil tilbys flere liknende kurs på senere tidspunkt. 
 • Partnerskapssamlinger med tema som støtter opp om programmet (oversiktsarbeidet, psykisk helse, rusmiddelforebygging og selvmordsforebygging).
 • Fritidserklæringen, i KS sitt læringsnettverk (2018-2019).
 • Deler informasjon fra kompetanse - og forskningsmiljøer om muligheter for kompetanseheving innen temaet i nyhetsbrevene for folkehelse.
 • Frivillighetspolitikk- erfaringssamling og årlige midler.
 • Arbeid med å få en felles regional nettside for utlånsentraler i Rogaland, med Frilageret.
 • Barnetråkk/trygg skolevei- for å styrke tverrfaglig samarbeid og barns medvirkning inn i folkehelsearbeidet.
 • Gratis skolefrokost i videregående skoler med følgesevaluering.
 • Styrke samarbeid med FOU miljø rettet mot psykisk helse og rus (RKBU og KoRus).
 • Styrke kunnskapsgrunnlaget - Folkehelseundersøkelsen - høst 2020- data på opplevd helse og livskvalitet
 • Fylkestilskudd til folkehelsearbeid - prioritering på programmet.
 • Handlingsplan for selvmordsforebygging (internt i organisasjonen).
 • Utarbeidelse av film om planlegging sammen med målgruppen for å motivere til medvirkning. 
 • Oversikt over egenrapportert forskning i kommunene (PDF, 515 kB) i forkant av programmet.

Kompetansestøtte til kommuner 

 • I forbindelse med Program for folkehelsearbeid har kompetansesentrene fått i oppdrag av Helsedirektoratet, å utarbeide en plan for å øke implementeringskompetansen i kommunene. Sokndal og Tysvær har bidratt i referansegruppen i utarbeidelsen av planen. Det er laget ulike moduler som skal piloteres høsten 2021 og vil tilbys alle kommuner først i 2022.
 • Helsedirektoratet har utarbeidet flere webinarer på tema som støtter opp om programmets mål om å gi kommuner økt kompetanse til å drive et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid for å fremme psykisk helse og rusmiddelforebygging arbeid. Les mer om opplegget og temaer på nettsiden. 
 • Høyskolen i Volda har vært med å utarbeide kurs i hvordan man innhenter, bearbeider og bruker kvalitative data, med oppstart 2021. 
 • Helsedirektoratet  er i oppstart med midtveisevaluering av programmet og satser på å ha en ferdigstilt rapport i januar 2022.

Relaterte lenker

Kunnskapsbasert praksis - Helsebiblioteket.no
Ungdata
Lokalt rusmiddelforebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv  (PDF, 617 kB)
Veileder lokalt folkehelsearbeid rettet mot alkohol - Helsedirektoratet
KS - Veileder i egenevaluering (PDF, 10 MB)
Bedre føre var - psykisk helse (PDF, 2 MB)
FHI rapport - barn og unges psykiske helse (PDF, 3 MB)
Evalueringsrapporten til Sintef (PDF, 501 kB)
Av-og-til kommunesamarbeid