Invest in Rogaland

Invest in Rogaland skal bidra til at nasjonale og internasjonale bedrifter velger Rogaland som lokasjon.

Grønn omstilling, økt verdiskaping og etablering av nye arbeidsplasser er viktig for næringslivet i Rogaland og en prioritert oppgave for Rogaland fylkeskommune. Fylkeskommunen har derfor etablert satsingen Invest in Rogaland for å få bedrifter nasjonalt og internasjonalt til å velge Rogaland når de skal etablere seg, eller utvide eksisterende virksomhet.

Invest in Rogaland jobber tett med kommuner, næringsklynger, bedrifter og andre offentlige virkemiddelaktører for å tiltrekke virksomheter og investormiljøer som skaper verdier for fylket vårt. Satsingen er en forlengelse av det arbeidet Innovasjon Norge driver gjennom Invest in Norway, knyttet til å markedsføre Norge som vertsland for utenlandske bedrifter.

Les mer på Invest in Rogalands egne nettsider

Samarbeid med Innovasjon Norge

Invest in Norway og Innovasjon Norge har pekt ut satsingsområdene grønn industri, marin- og havbruksteknologi, digitalisering, datasentre, batteriteknologi, reiseliv og turisme og helseteknologi. Flere av disse områdene sammenfaller med fylkeskommunens nærings- og innovasjonsstrategi og etablerte fagmiljøer i Rogaland, noe som gir fylket flere fortrinn knyttet til eksisterende infrastruktur og tilgang på kompetanse og arbeidskraft. I tillegg vil Invest in Rogaland bidra i utviklingen av nye og eksisterende satsingsområder på både nasjonalt og regionalt nivå, basert på fylkets komparative fortrinn.

Rogaland fylkeskommune har ansvaret for Invest in Rogaland. Fylkesutvalget vedtok i februar 2022 oppstarten og organiseringen av Invest in Rogaland