Potensial for biogassproduksjon

Finnøy og Rennesøy kan være godt egnet for biogassproduksjon. Det viser en ny utredning fra Carbon Limits.

På oppdrag fra Rogaland fylkeskommune har Carbon Limits med bistand fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) utredet mulighetene for å etablere biogassproduksjon på Finnøy og/eller Rennesøy. De har vurdert ressursgrunnlag, teknologiske løsninger, avsetningsmuligheter for gassen, løsninger for bioresten, aktuelle forretnings- og finansieringsmodeller, klimanytte, aktuelle lokasjoner og eksisterende initiativ.

Høy husdyrtetthet

Utredningen viser at flere forhold gjør regionen godt egnet for biogassproduksjon. Husdyrtettheten på både Finnøy, Talgje og Rennesøy er høy og øyene har en betydelig veksthusnæring, som er både energi- og CO2-krevende. Rogaland er også rik på fiskeressurser, og fiskeavfall er et velegnet råstoff i kombinasjon med husdyrgjødsel i biogassproduksjon. Naturgassnettet i regionen gjør at distribusjon og salg av gass er relativt enkelt sammenlignet med andre steder i landet. 

Råstoffene som er vurdert her (husdyrgjødsel, fiskeslam og fiskeensilasje), er estimert til å gi et grunnlag for gassproduksjon på 15–20 GWh på Finnøy eller Rennesøy.

De viktigste konklusjonene fra arbeidet er: 

  • Ressursgrunnlaget og økonomien, både for bonden og for biogassanlegget, tilsier at det kan være grunnlag for å produsere biogass på Finnøy eller Rennesøy.
  • Biogass med separering av bioresten, der den tørre fraksjonen avsettes andre steder i landet, kan være en løsning på regionens begrensede spredeareal, som særlig vil gjøre seg gjeldende dersom ny gjødselvareforskrift innføres. 
  • Fiskeavfall (ensilasje og slam) utgjør ca. halvparten av det estimerte gasspotensialet. Dette er en ressurs hvis tilgjengelighet og pris er svært usikkert. Det er konkurranse om disse ressursene, både fra andre biogassprodusenter og andre anvendelsesområder 
  • Den reelle mengden husdyrgjødsel man kan forvente å få tilført til biogassproduksjon, avhenger til dels av interesse for å delta i en slik verdikjede og til dels av økonomi for den enkelte bonde. 
  • I hovedalternativet som ligger til grunn for kostnadsestimatet, er resultatet for anlegget negativt. Dette er usikkert og avhenger i stor grad av etterspørsel (og pris) på biogass, samt løsning for avsetning av den tørre fraksjonen av bioresten. 
  • Klimanytten, som er beregnet innenfor rammene til EUs direktiv for fornybare drivstoff (EU RED II) er på over 100 prosent, som er det samme som å si at produksjonen kan føre til «negative utslipp».

Carbon Limits Utredning av mulighetene for biogassproduksjon på Finnøy og Rennesøy (PDF, 840 kB)

Saken ble vedtatt i fylkestinget 9. desember. 

Til toppen