Unison støtte til kulturminner

Brannbåten Nøkk får støtte til fartøyvern - Klikk for stort bildeBrannbåten Nøkk fotografert i Vågen i Stavanger. Båten får støtte til fartøyvern. Ingvar Kristiansen Det var bred politisk enighet når tre av statstbudsjettets tildelingen til kulturminner for første gang skulle vedtas av fylkespolitikerne. 

Rogaland fylkeskommune har overtatt ansvaret for tildelinger av statsbudsjettets tilskuddsordninger i kapittel 1429: tekniske og industrielle kulturminner (post 72), brannsikring av tette trehus av kulturhistorisk verdi (post 73) og fartøyvern (post 74). Dette er første gang regional-, kultur- og næringsutvalget (RKNU) vedtar disse tre tildelingene. De ble alle enstemmig vedtatt i RKNU 24. mars.

Fartøyvern

12 fartøy i Rogaland får totalt nær 12 millioner kroner i tilskudd til fartøyvern i 2022 og sju fartøy får tilsagn om økonomisk tilskudd i 2023.

Formålet med tilskuddsordningen er å medvirke til at vernete og fredete fartøy kan bli vedlikeholdt og satt i stand etter antikvariske retningslinjer og bli benyttet som ressurser i en bærekraftig samfunnsutvikling. Tilskuddsordningen skal bidra til å stimulere frivilliges kompetanse og innsats i verdiskaping lokalt og regionalt, og til å opprettholde kunnskapen om eldre håndverk og teknikker knyttet til tre- og stålfartøy og fagmiljøer med slik kunnskap. Med fredete fartøy menes i forskriften fartøy som er fredet etter kulturminneloven § 14 a. Med vernete fartøy menes i forskriften fartøy som er tildelt status som vernet etter søknad og særskilt avtale med Riksantikvaren.

Disse får støtte til fartøyvern

Disse får støtte til fartøyvern

Disse får støtte til fartøyvern

Tekniske og industrielle kulturminner

Fire tekniske og industrielle kulturminner i Rogaland er tildelt til sammen 900 000 kroner i støtte for 2022. Tre kulturminner har fått tilsagn om en halv million kroner i 2023.

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi. Tekniske og industrielle kulturminner omfatter blant annet samferdsel og industrielle anlegg med bygninger og produksjonslinjer med maskineri, transport og øvrig infrastruktur samt den sosiale delen av industrihistorien med boliger, religiøse byggverk, skoler og rekreasjon- og grøntanlegg. Formålet med tilskuddsordningen er å sette i stand og vedlikeholde tekniske og industrielle kulturminner for å bidra til kunnskap, opplevelser, bruk og verdiskaping. Les mer om Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Tekniske og industrielle kulturminner, tilskudd 2022

Tekniske og industrielle kulturminner, tilskudd 2022

Tekniske og industrielle kulturminner, tilskudd 2022

Brannsikring av trehusmiljø av kulturhistorisk verdi

Karmøy og Kvitsøy får til sammen 725 000 kroner i støtte til brannsikringstiltak i tette trehusområder av kulturhistorisk verdi. Formålet med tilskuddsordningene er å bidra til brannsikring av bestemte tette trehusområder. Det kan kun gis tilskudd til tiltak i områdene som er definert som tette trehusmiljø av kulturhistorisk verdi. I Rogaland gjelder dette 19 områder.

Tilskudd til brannsikring av disse tette trehusområdene skal bidra til den nasjonale målsettingen om at «branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke forekommer». For de tette trehusområdene er målsettingen at alle områdene skal ha en brannsikringsplan, og at alle tiltakene i planen skal være gjennomført. Les mer om Tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljø av kulturhistorisk verdi

Brannsikring av trehusmiljø av kulturhistorisk verdi

Brannsikring av trehusmiljø av kulturhistorisk verdi

Brannsikring av trehusmiljø av kulturhistorisk verdi