Kunnskapsgrunnlaget - Rogaland fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlaget

En viktig del av folkehelsearbeidet er å ha oversikt over folkehelsen. Dette er en lovpålagt oppgave for både kommune og fylkeskommune og utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget. Fylkeskommunen har også et ansvar for å hjelpe kommunene i deres oversiktsarbeid.

Oversiktsarbeidet

Oversikten skal inneholde opplysninger og vurderinger av de seks følgende områdene:

  • befolkningssammensetning
  • oppvekst- og levekårsforhold
  • fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
  • skader og ulykker
  • helserelatert atferd og
  • helsetilstand

Her kan du se oversikten over folkehelsen for Rogaland:

Oversikten over folkehelsen i Rogaland 2019 - kortversjon (PDF, 5 MB)

Oversikten over folkehelsen i Rogaland 2019 - fullversjon (PDF, 14 MB)

 

Rogaland fylkeskommune utarbeider også utvidede helseprofiler for kommunene. Disse tar utgangspunkt i Folkehelseinstituttet sine profiler, men presenterer utvikling over tid der vi har tilgjengelige data. Det er også lagt til noe forklaringstekst til hver indikator, men siden profilene er automatisk generert er teksten felles for alle kommunene. 

I forhold til FHI-profilene er sammenligningsgrunnlaget utvidet: det varierer litt fra indikator til indikator, men kommunene sammenlignes stort sett med regionen de ligger i, kommuner i samme Kostragruppe (dvs. kommuner med omtrent samme størrelse og økonomiske situasjon), kommuner med tilsvarende størrelse, samt fylkes- og landstotalen.

Det er til en viss grad mulig å tilpasse hvem enkeltkommuner sammenlignes med. Stavanger og Sandnes har for eksempel kommunene i ASSS-nettverket i stedet for kommuner av samme størrelse. Særlig i kjølvannet av kommunereformen er det behov for å revurdere regiongrensene. Om noen kommuner har ønsker om å endre på hvem de sammenlignes med, ta kontakt.

Å kunne studere utvikling over tid er viktig for å forstå mer av helheten rundt indikatorene. Vi mener også at det er gunstig med et bredere sammenligningsgrunnlag enn det er plass til i FHI-profilene. Informasjonen er nyttig, men det tar mye tid hvis hver kommune skal gjøre den samme innsamlingsjobben hver for seg. Derfor har vi valgt å samle inn og gjøre tilgjengelig dette for kommunene i Rogaland, i håp om at dette skal frigjøre tid til lokalt oversikts- og folkehelsearbeid. Profilene har ikke faste oppdateringstidspunkt - vi holder dem noenlunde løpende oppdatert, med nye versjoner omtrent hver tredje måned.

Ved kommentarer, spørsmål og endringsforslag, send en epost til rune.slettebak@rogfk.no.

Utarbeidelsen av folkehelseoversikten

Bruk av oversiktsarbeidet

I 2016 ble det etablert et rådgivende forum for folkehelse, en ressursgruppe. Gruppen består blant annet av aktører fra partnerskap for folkehelse, kommunelege 1 med samfunnsmedisinsk kompetanse, NAV, KS, Fylkesmannen i Rogaland, politiet og RBKU Vest. Gruppen skal gi innspill på oversiktsarbeidet basert på egne erfaringer, slik at vi kan jobbe mer kunnskapsbasert. Dette bidrar til å styrke veiledningen til kommunene når det gjelder lokalt og regionalt oversiktsarbeid. 

I tillegg rapporterer partnerne i partnerskapet for folkehelse årlig på spørsmål om utfordringer og kompetansebehov. Dette er et supplement til oversiktsarbeidet i Rogaland. 

Les mer om det regionale oversiktsarbeidet i Rogaland på rogalandstatistikk.no/folkehelse.

Andre relevante lenker:

Ungdata 

SSB- Statistikkbanken

FHI - kommunehelse statistikkbank

Helsedirektoratet - statistikk og analyse

Regionale utviklingstrekk (PDF, 8 MB)

Til toppen