Nyhetsbrev 3 - Folkehelse 2021

Nyhetsbrev 3 Partnerskap for folkehelse er nå sendt ut

Meld deg på nyhetsbrevet

 

   

Godt valg!

I dag er det stortingsvalg. Helsefremmede politikk er avgjørende for godt folkehelsearbeid. Sunne kommuner har spurt partiene om hva de vil gjøre for å fremme god helse og livskvalitet i befolkningen. Se hva partiene vil gjøre for bedre folkehelse.

 

    

 

Nye partnerskapsavtaler fra 2022

I 2021 startet vi med reforhandling av nye partnerskapsavtaler. Vi takker alle partnerskapsaktører for en god prosess. De nye avtalene blir signert av fylkesrådmannen og sendt ut til aktørene etter politisk behandling 19. oktober. 
 
Når den er ferdig signert og behandlet av aktørene, sendes den inn til Rogaland fylkeskommunen via firmapost@rogfk.no.

Attraktive og trygge lokalsamfunn

 

Sosial møteplass for å få flere ut på tur 

Sparebankstiftelsen SR-bank har tatt initiativ til å realisere dagsturhytteprosjektet i Rogaland. Alle kommuner har takket ja til dagsturhytte i sitt nærmiljø. Se mer om dagsturhytteprosjektet og video med stemningsrapport fra tre kommuner som har valgt tomteplasseringen for dagsturhyttene.

 

 

Stor satsning på barn i ny nasjonal transportplan

Regjeringen bruker 500 millioner kroner i Nasjonal transportplan til tiltak som bedrer trafikksikkerheten for barn og unge. Statens vegvesen skal forvalte en tilskuddsordning, hvor Trygg trafikk skal ha en sentral rolle. 

Transportplanen og oppfølgingen av den vil virke positivt på mulighetene for Norge til å nå flere av bærekraftmålene innen 2030. Dette gjelder særlig målene knyttet til trafikksikkerhet, planlegging, ressurs- og arealbruk, tilgjengelighet og universell utforming.

 

 

Tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle

Trygg Trafikk erfarer at folkehelsekoordinator kan være en viktig pådriver i arbeidet med Hjertesone. Dette kan gjøres ved å fremme saker til politisk vedtak, søke om midler, samordne tverretatlige tiltak for fysisk tilrettelegging og trafikantretta tiltak, ofte sammen med skole/FAU.  

Kommuner kan søke midler knyttet til trafikksikringstiltak på kommunale og fylkeskommunale veier i forbindelse med skolevei og i nærmiljøet der barn ferdes. Søknadsfrist 12. desember.

Kontakt Trygg Trafikk: Hess@tryggtrafikk.no

Frivillighetspolitikk

 

 

Frivillighetens år 2022

Regjeringen vil bidra med 20 millioner til markering av frivillighetens år i 2022. Alle frivillige lag og organisasjoner har merket seg en nedgang i deltakelse under koronapandemien. Det er ønskelig med en dugnad rundt bruken av ungfritid.no for å tilgjengeliggjøre og vise hva som gjøres av aktiviteter i fylket vårt. På Ungfritid kan organisasjoner registrere sine aktiviteter i Rogaland. 

Vår dag

Gjennom hele 2022 skal vi feire foreningslivet gjennom Frivillighetens år. Et av tiltakene Frivillighet Norge arrangerer er VÅR DAG-kampanjen, som går ut på at hver organisasjon kan velge seg sin dag i løpet av 2022 der oppmerksomheten rettes konkret mot organisasjonen. Organisasjoner kan søke om midler opp til 25 000 kr. 

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter

Formålet med Lotteristiftelsens ordning er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.
Søknadsfrist: 15. november 2021
Mer informasjon og søknadssenter

Sykkelturen 2022

Norges Frivilligsentraler inviterer til en sykkeltur gjennom hele landet for å markere frivillighetens år. Turen går fra Nordkapp til Arendalsuka, fra 21. mai til 15. august 2022. Lokale frivilligsentraler i Rogaland organiserer sykkelturen gjennom Nord-jæren i uke 26. 

Støttende miljø for psykisk helse

 

 

Kompetanseheving i prosjektarbeid

I rapporteringen fra partnerskapsaktørene etterlyses det blant annet kompetanseheving i prosjektledelse. Prosjektledere i tiltaksutviklingen til Program for folkehelsearbeid har nå fått tilbud om å delta på et kurs av Jonas Aakre med "Prosjekthåndboka". Folkehelsearbeid forutsetter tversektorielt samarbeid på flere nivåer. Dette kurset gir innsikt til gode arbeidsmetoder og verktøy. Vi ønsker å vite om flere partnerskapsaktører ønsker å delta på dette kurstilbudet. Meld interesse på mail til vilde.christensen@rogfk.no

Sunne levevaner

 

 

 

Unge kokker klare for kurs i Rogaland

Som en del av folkehelseløftet for barn og unge i Rogaland tilbyr Unge Kokker kurs i uke 40. På Smart Mat kurs vil barn og unge få opplæring i hva som er smart og sunn mat, hvorfor, hvordan man lager den og hvordan man kan lære det bort til andre man kjenner.

Dato: se tilgjengelige datoer i påmeldingsskjema.
Arrangør: Unge kokker
Påmelding

Aldersvennlig lokalsamfunn

 

 

Hva er egentlig et aldersvennlig samfunn?

Det er stort fokus på et aldersvennlig Norge både nasjonalt, regionalt og i kommunene, men hva handler et aldersvennlig Norge egentlig om? Senteret for et aldersvennlig Norge har laget en veileder for å engasjere seniorer i lokalmiljøet. Se veilederen 
 

Medvirkning fra eldre i plan - seniortråkk

Time og Klepp kommune har inngått samarbeid om å utarbeide en 4-årig handlingsplan for aldersvennlig samfunn. Kommunene har prøvd ut ulike medvirkningsmetoder. Konsulent Tone Betten Lysgård delte nyttige erfaringer fra medvirkningsarbeidet i et nylig webinar i regi av Senteret for et aldersvennlig Norge. 

 

 

Hvordan bidra til et likestilt og likeverdig samfunn?

KMD har lansert ny veileder om universell utforming i planlegging for å rette oppmerksomheten mot og øke bevisstheten om hvordan planlegging kan bidra til et universelt utformet samfunn. Veilederen gir eksempler på hvordan et utvalg kommuner har ivaretatt universell utforming i planstrategien, i kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og i reguleringsplaner. 

 

 

Har du forslag til kandidater til Tilgjengelighetsprisen? 

Tilgjengelighetsprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for å skape et universelt utformet Rogaland. Dette kan være i lokalmiljøet, kommunen eller i fylket. Se mer informasjon. 
Søknadsfrist: 15. september.

 

 

Inspirasjonsfilmer om universell utforming

KS jobber for å synliggjøre arbeidet med universell utforming. Turistforeningen i Haugesund og Ryfylke friluftsråd viser frem sitt gode arbeid med universell utforming i to inspirasjonsfilmer. Fra Rogaland fylkeskommune deltok Fylkestannlegen, bygg,- og eiendomsavdelingen og plan,- miljø-, og samfunnsavdelingen. Filmene viser hvordan fylkeskommunen jobber med universell utforming. Se videoene

 

 

Alle barn og unge skal med

En ny veileder skal bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser kan delta på fritidsaktiviteter. Barn og unge bruker mye av sin tid på organiserte fritidsaktiviteter, og deltar i mange ulike lag, klubber og foreninger. Frivillig sektor står for mange av dem. Mer informasjon.

Nyheter fra Statsforvaltaren i Rogaland

 

 

Ny handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Regjeringen har lagt fram en ny handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2021-2023, med 82 konkrete tiltak for å styrke innsatsen ytterligere på dette området. Vold i oppveksten er en vesentlig risikofaktor for voldelige partnerskap eller foreldreskap senere i livet. 

 

 

Mer midler til utvikling av NAV tjenester

Statsforvalteren i Rogaland har utbetalt kroner 10 723 000 til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Tilskuddsordningen skal stimulere til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene. Det overordnete målet er et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov. 17 ulike prosjekter fikk tilskudd. 

Her finner du oversikt over prosjekter og kommuner.  

 

 

Forsøksordning – Husbankens kommunerettede oppgaver overføres til Statsforvalteren

Fra 1. september overføres oppgaver og tre stillinger fra Husbankens  til Statsforvaltaren i Rogaland. Den nye organiseringen har en prøveperiode på tre år. Målet er å skape et samlet og styrket fagmiljø, hvor bolig i større grad ses i sammenheng med tilgrensende fagområder som helse, sosial, rus, barnevern og arbeidsliv. 

Det innebærer at Statsforvalteren vil gi råd og veiledning for å øke kompetansen til kommunene på fagområdene:

  • Boligsosiale hensyn i plan
  • Boligsosiale suksessfaktorer
  • Samordning av bolig og tjenester
  • Boligrådgivning
  • Bo – og tjenestetilbud til ulike målgrupper
  • Ny boligsosial lov

 

  

Tilskuddsmidler til rusmiddelforebygging

Statsforvaltaren lyser ut midler til kommuner som vil styrke tjenestetilbudet innen rusforebyggende arbeid. Ordningen skal understøtte kommunenes videre arbeid med å vedlikeholde og videreutvikle rusfeltet i forlengelsen av opptrappingsplanen for rusfeltet. Tilskuddsordningen kan ses i sammenheng med program for folkehelsearbeid. Mer informasjon.
Søknadsfrist: 7. oktober.