Tilskudd til arbeid med trafikksikkerhet

Vi har en årlig utlysning av tilskudd som kommunene kan søke på, til trafikksikkerhetstiltak på fylkesveier og kommunale veier. Forutsetningen er at pengene brukes til trafikksikringstiltak på kommunale og fylkeskommunale veier i forbindelse med skolevei og i nærmiljøet der barn ferdes. 

Lenger ned finner du retningslinjer for trafikksikkerhetsmidler som ble vedtatt av fylkestinget i juni 2024.

Søk om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak (PDF, 107 kB)

Send søknaden til: firmapost@rogfk.no eller i vanlig post til:
Rogaland fylkeskommune
v/Hannah Orstad Johnsen
Postboks 130 
4001 Stavanger. 

Merk konvolutten med «FTU-søknad».  

Tiltak på kommunale veier 

For tiltak på kommunale veier kan kommunene søke om midler til fysiske tiltak og ikke-fysiske tiltak, som for eksempel: 

  • Utarbeiding av ny eller revidering av eksisterende kommunale trafikksikkerhetsplaner. 
  • Trafikantrettede trafikksikkerhetstiltak (opplæring, formidling og kampanjer). 
  • Utarbeide register over skiltvedtak og produsere plangrunnlag til vedtak for trafikkregulerende skilt på kommunale veier. 

Kommunen kan søke om tilskudd for opp til 50 prosent av tiltakets kostnad. Eventuelle kostnadsøkninger dekkes av kommunen. 

Tiltak på fylkeskommunale veier 

Kommunen vil være byggherre på prosjekter på fylkesvei. Kommunene kan søke om midler til følgende tiltak på fylkesveier: 

  • utarbeidelse av reguleringsplan
  • utarbeidelse tekniske tegninger/modell (byggeplan). 
  • fysiske tiltak
     

Ellers gjelder også følgende vilkår for prosjekter på fylkesveiene: 

  • Godkjent reguleringsplan (der hvor det er krav) skal foreligge før en kan søke om støtte til utarbeidelse av tegninger/modell.  
  • Tegninger/modell skal ha vært hos gjennomsyn hos fylkeskommunen før det kan søkes om støtte til fysiske tiltak. 

Kommunen er byggherre og ansvarlig for investeringen i tiltaket. Fylkeskommunen dekker byggekostnader og kjøp av grunn, mens kommunen dekker øvrige kostnader. Kommunen er også ansvarlig for kostnadsestimering av prosjektet, og bærer risikoen ved kostnadsendringer. Eventuelle kostnadsøkninger dekkes i sin helhet av kommunen. 

Retningslinjer for tildeling av trafikksikkerhetsmidler i Rogaland fylkeskommune

Spørsmål og svar om søknad og tildeling av trafikksikkerhetsmidler

Har du spørsmål?

Da kan du kontakte Hannah Orstad Johnsen

E-post: hannah.orstad.johnsen@rogfk.no

Artikkelliste