Økonomisk statistikk 2022

KOSTRA-data 2021–2022 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter det meste av virksomheten i kommunesektoren, og viser blant annet hvordan fylkeskommunen har prioritert midler tidligere år.

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer de årlige innrapporterte KOSTRA tallene hvert år den 15. mars og 15. juni. Dersom fylkeskommuner har innrapportert korrigeringer for året, etter siste dato, så vil ikke endringene komme med før ved neste publisering den 15. mars påfølgende år.