Økonomisk statistikk 2020

KOSTRA-data 2019–2020 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter det meste av virksomheten i kommunesektoren, og viser blant annet hvordan fylkeskommunen har prioritert midler tidligere år.