Stort engasjement for bedre vannmiljø

To svaner svømmer på blikkstille vann - Klikk for stort bilde18 ulike prosjekter får tilsammen 1,7 millioner kroner i støtte til miljøforbedrende tiltak i Rogalands elver og vassdrag.

Prosjektene som får økonomisk støtte skal bidra til å forbedre miljøtilstanden i ferskvann og sjø, der situasjon ikke er god nok i dag.

– Også i år ser vi et stort ønske om å utføre miljøforbedrende tiltak i vannet rundt om i Rogaland fylke. Det kom inn 28 søknader i år, hvor brorparten av dem har fått tildelt midler, grunnet godt begrunnede søknader som vil bidra til en forbedring av vannmiljøet, sier Anneli Vatshaug Jenssen rådgiver i plan- miljø- og samfunnsavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

Av de totalt 28 søknadene som kom inn var mesteparten av søknadene sterke, med gode prosjekter som faller innenfor kriteriene til tilskuddsordningen. Det totale søknadsbeløpet var vesentlig høyere enn det beløpet i fordelingspotten.

Alle søknadene er blitt nøye vurdert. De prosjektene som har fått innvilget støtte er de som på best mulig måte følger opp prioriteringene i regionalplan for vannforvaltning. I tillegg har kvaliteten på innholdet i søknadene hatt betydning for vurdering av om de har fått tilskudd eller ikke.

Til sammen har 18 prosjekter fått støtte. Åtte av dem har fått innvilget hele beløpet, mens ti har fått innvilget deler av beløpet det var søkt om.

Prosjekter som har fått innvilget helt eller delvis støtte i 2022

Støtte til vannmiljøtiltak 2022
Søker Tiltak/prosjekt Støtte i kroner
Dalane vannområde Habitatkartlegging og tiltaksanalyse av Bjerkreimsvassdraget 200 000
Dalane vannområde Habitatkartlegging av sjøørretbekker i Dalane vannområde 2022 148 633
Haugesund kommune Tiltaksgjennomføring sjøørretprosjektet Haugesund 50 000
Haugesund kommune Restaurering av Skjekene våtmark i Haugesund (rideklubb v/Bleikemyr) 140 000
Karmøy kommune Sjøørretprosjektet i Karmøy 50 000
Tysvær kommune Gjenåpning av Naustvikbekken 200 000
Tysvær kommune Habitatkartlegging sjøørretvassdrag Tysvær kommune 150 000
Vindafjord kommune Tiltaksgjennomføring sjøørretprosjektet Vindafjord 50 000
Ingonn Søyland Bø Fangdam, sedimentasjon og våtmarksfilter - 119/ 1 - Tovdal 29 015
Hå kommune Vurdering av fysiske tiltak i Tverråna m. side-bekker 110 000
Jæren vannområde Kartlegging av lagringsforhold for surfôr 100 000
Sola kommune Tiltak i Hestabekken 60 000
Stavanger kommune Forprosjekt for å bedre vannmiljø i og rundt Hafrsfjord 65 000
Besøkssenter våtmark Jæren Oppgradering utstilling Mosvatnet 70 000
Ingve Steinsland Vassdragstiltak, kantsone og biologisk mangfold 6/2 - Salteånå/kanalen 42 083
Ryfylke vassområde Grovkartlegging av sjøaurebekkar, del 2 31 000
Ryfylke vassområde Tilstandsundersøking av utvalgte bekker i Ryfylke vassområde 150 000
Ryfylke vassområde Habitatforbedrende tiltak i side-bekker til Suldalslågen 54 269
Totalt 1 700 000